bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje astma, alergické ochorenia, hyperaktívny imunitný systém, ambulancia, dom byliniek

Astma       ambulancia

Stručne

Astma je chronické zápalové ochorenie vyvolané zápalom dolných dýchacích ciest, podporované genetickou predispozíciou a hyperaktivitou imunitného systému. Ochorenie sprevádza zvýšenie bronchiálnej reaktivity, hypersenzitivita a zníženie prietoku vzduchu.

Epikríza astmy

Citlivosť na prach, peľ či niektoré potraviny je, matematický napísané, postačujúca podmienka vzniku astmy. Tieto alergény sú rozpoznávané žírnymi bunkami pokrytými IgE protilátkami, čo je nutná podmienka pre vznik astmy,  a indukujú uvoľňovanie prozápalových cytokínov:

 • tumor nekrotizujúci faktor - α (TNF- α ),

 • interleukíny IL-2, IL-3, IL-4, IL-5,

 • GM-CSF,

 • prostaglandíny,

 • histamín

 • leukotriény

 • T lymfocytmi

 • eozinofilmi

Tento proces degranulácie podporuje zvýšenie vaskulárnej permeability, čo vedie k tvorbe exsudátu a edému. Po tomto procese nasleduje migrácia leukocytov do tkaniva postihnutého zápalovým procesom prostredníctvom chemotaxie sprostredkovanej selektínmi a integrínmi. Následne migrácia neutrofilov do zápalového miesta a uvoľňovanie leukotriénov LTB 4 indukuje aktiváciu cyklooxygenázy typu 2 (COX-2) a lipoxygenázy typu 5 (LOX-5), čím sa zvyšuje expresia opsonínu C3b, ktorý produkuje reaktívne formy kyslíka. (ROS) a tým podporuje bunkový oxidačný stres a poškodenie  tkaniva.

Štádiá a príznaky astmy

Na základe vyššie uvedených faktorov a mechanizmov možno príznaky astmy pozorovať na rôznych úrovniach. Závažnosť astmy sa ďalej delí na

 • miernu/nízku, tiež definovanú ako intermitentnú/pretrvávajúcu, keď sa symptómy objavujú viac ako dvakrát týždenne a ich exacerbácie môžu ovplyvniť každodenné aktivity pacienta;

 • stredne závažné, pri ktorých denný výskyt symptómov a ich exacerbácie ovplyvňujú aktivity pacienta, čo si vyžaduje použitie krátkodobo pôsobiacich β2 -adrenergných liekov;

 • ťažká astma, pri ktorej pacient vykazuje pretrvávajúce symptómy, obmedzenia fyzickej aktivity a časté exacerbácie.

Na základe tejto klasifikácie sa odhaduje, že 60 % prípadov astmy je intermitentných alebo pretrvávajúcich, 25 % až 30 % je stredne závažných a ťažké prípady predstavujú iba 10 % z celkového počtu.

Liečba astmy

Liečba astmy spočíva najmä v potláčaní symptómov a tlmení  zápalového procesu. Keďže však astma predstavuje komplexnú fyziopatológiu spojenú s rôznymi prejavmi, liečba môže súvisieť s inhibíciou mnohých signálnych dráh a tým aj k rôznym úrovniam odpovede. Z tohto pohľadu je hodnotenie klinických aspektov spojených s odpoveďou na liečbu definované ako najvhodnejší prístup na dosiahnutie úspechu liečby. Stratégie liečby astmy sú založené na pľúcnom (hlavný spôsob podávania pri liečbe astmy), perorálnom alebo intravenóznom podaní

 • β2 agonistov (salbutamol, levalbuterol, terbutalín a epinefrín)

 • anticholinergík (ipratropium)

 • kortikosteroidov (beklometazón di- alebo monopropionát, ciklezonid, flunisolid, flutikazón propionát, mometazón furoát, triamcinolón, dexmetonasón, budenisonoltisacetonisón, budenisonsoltis, prediklézonid a metylprednizolón)

 • xantínov

 Spomedzi nich sú β 2 agonisty často liekmi prvej voľby

Na optimalizáciu liečby pre každého pacienta je dávka liečiva určená respiračnými charakteristikami pacienta, najmä jeho/jej frekvenciou dýchania. Pacienti so zvýšenou frekvenciou dýchania v dôsledku zúženia dýchacích ciest vykazujú nízku disperziu inhalovaného liečiva cez dýchacie cesty. V týchto prípadoch alebo pri absencii odpovede počas prvých dvoch hodín po liečbe je potrebné vykonať hospitalizáciu a použiť adrenalín, subkutánne alebo intravenózne, pretože to svedčí o tvorbe slizničného edému, ktorý môže byť znížený adrenalínový bronchodilatačný účinok.

Celkovo by pacienti s exacerbáciou astmy mali byť na začiatku liečení kombináciou rôznych dávok kortikosteroidov a krátkodobo pôsobiacich β 2 agonistov intranazálnym podávaním kyslíka, čo umožňuje stimuláciu β 2 receptorov, ktorá vedie k bronchodilatácii v dôsledku inhibície cholinergnej neurotransmisie a teda inhibícia degranulácie žírnych buniek. Okrem toho sa kortikosteroidy podávané perorálne alebo inhalačne používajú u pacientov s nekontrolovanou perzistujúcou astmou kvôli ich priamemu účinku na miesto zápalu. V súlade s tým zlepšujú pľúcne funkcie a znižujú epizódy astmy, čím znižujú počet hospitalizácií a úmrtnosť astmatických pacientov. Okrem toho, pretože ich systémové použitie môže vyvolať vedľajšie účinky, kortikosteroidy, najmä prednizón a prednizolón, sa častejšie používajú u pacientov s ťažkou perzistujúcou astmou, ktorí nie sú stabilizovaní inými liekmi.

Xantínové liečivá, ako je teofylín, môžu byť tiež použité pri liečbe astmy, pretože sú schopné podporovať supresiu aktivácie monocytov s následnou inhibíciou uvoľňovania TNF- a . Ďalej podporujú inhibíciu aktivácie neutrofilov a ich degranuláciu, inhibujú katalytickú aktivitu fosfodiesterázy 4 (PDE4), čo umožňuje zníženie zápalového procesu.

Bez ohľadu na širokú škálu a asociácie antiastmatických liekov a ich schopnosť podporovať kontrolu symptómov astmy a redukovať epizódy astmy a hospitalizáciu, antiastmatiká majú niekoľko vedľajších účinkov, vrátane nevoľnosti, bolesti hlavy a kŕčov (trieda xantínov), kardiovaskulárne účinky ( antagonisty β -adrenergných receptorov), vracanie (lieky inhibítory PDE4), osteoporóza, myopatie, supresia nadobličiek a metabolické poruchy, ktoré ohrozujú rast pacientov (kortikosteroidy). Tieto vedľajšie účinky zhoršujú kvalitu života pacientov a významne znižujú komplianciu liečby.

astma, alergické ochorenia, hyperaktívny imunitný systém, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje