bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje postkovidový syndróm - poškodenie pečene, ambulancia dom byliniek

Post kovidový syndróm             

Postihnutia pečene práve čítate

Postihnutia sleziny

Postihnutia obličiek

Postihnutia hrubého čreva

Postihnutia nervového systému

Postihnutia imunitného systému

Postihnutia reprodukčného systému

čo je nové?    ambulancia   post kovidový syndróm - poškodenie pečene

Post kovidový syndróm  poškodenie pečene

Stručne

Vírus sars-Cov2 má schopnosť poškodiť mnoho orgánových systémov. Poškodenie, ktoré bolo preukázané v rôznych tkanivách, sa pripisuje skôr imunitne sprostredkovanej reakcii a zápalu, než priamej infekcii buniek vírusom. Okrem toho je orgánové postihnutie pri postkovidovom syndróme asociované s úrovňou expresie enzýmu konvertujúceho angiotenzín →ACE 2.

Patogenéza postihnutia pečene pri postkovidovom syndróme.

Ako sme uviedli vyššie, postihnutie pečene pri postkovodovom syndróme je spájané s perzistenciou vírusu Sars COV2, zápalom a expresiou enzýmu konvertujúceho angiotenzín.

V súvislosti s poškodením pečene pri postkovidovom syndróme boli pozorované biochemické abnormality pečene → zvýšenie hladín aminotransferáz → gama-glutamyltransferázy [GMT], alkalickej fosfatázy [ALP], asparát aminotransferázy [AST] a bilirubínu.

Postihnutie pečene sa zdá byť bežnejšie u pacientov so závažným akútnym priebehom v seniorskom veku a s mnohými komorbiditami, pričom postkovidový syndróm pozorujeme prevažne u mladších ľudí s miernym a nehospizalizovaným priebehom ochorenia.

Diagnostika

Okrem spomínaných pečeňových amináz je poškodenie pečene pri postkovidovom syndróme spojené so zníženým počtom lymfocytov a zvýšeným počtom neutrofilov. Pečeň pacientov, ktorí na toto ochorenie zomreli preukazovala prítomnosť stredne ťažkej mikrovaskulárnej steatózy a miernej lobulárnej a portálnej aktivity. Okrem toho prítomnosť mikrotrombov vedie k zmenenej perfúzii pečene a následnému poškodeniu hepatocytov a zvýšeniu aspartátaminotransferázy.

V súčasnosti vieme, že ACE2 receptory sú vysoko exprimované v cholangiocytoch (59,7 %) a málo exprimované v hepatocytoch (2,6 %), takže niektoré štúdie predpokladali, že cholangiocyty sprostredkúvajú poškodenie spojené s vírusom Paradoxne, alkalická fosfatáza, index poškodenia cholangiocytov, bol parametrom pečene, ktorý menej podliehal významným zmenám počas infekcie SARS-CoV-2, zatiaľ čo aminotransferázy a gama-glutamyltransferáza, indikátory poškodenia hepatocytov, boli bežnejšie. a takmer vždy zmenené parametre pečene u pacientov so závažným SARS-CoV-2. V skutočnosti autoptické analýzy pečeňového tkaniva od pacientov so SARS-CoV-2 nepreukázali poškodenie cholangiocytov. Ako bolo práve opísané, poškodenie pečene pri COVID-19 môže byť priamym poškodením pečene alebo žlčových buniek prostredníctvom receptorov ACE2, ale ďalej mu napomáha hyperzápal, cytokínová búrka alebo náhodná hepatitída a poškodenie spôsobené liekmi. Ďalšou hypotézou je, že keďže SARS-CoV-2 RNA bola prítomná aj v stolici, bol by možný prenos z čreva do pečene portálnou cirkuláciou ( 224 ). Presný mechanizmus poškodenia pečene súvisiaceho s vírusom si doteraz vyžaduje ďalšie skúmanie.

postkovidový syndróm - poškodenie pečene, ambulancia dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje