bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje fagocytóza, slovník, dom byliniek

čo je nové?    slovník, písmeno F    fagocytóza

Fagocytóza

Stručne

Fagocytóza je kľúčový proces v prirodzenom imunitnom systéme . Je to jedna z prvých línií obrany proti infekcii, zároveň môže aktivovať odpoveď adaptívneho imunitného systému . Hoci je fagocytózy schopná väčšina bunkových typov, niektoré bunkové typy vykonávajú fagocytózu ako časť svojej hlavnej funkcie. Tieto sa nazývajú "profesionálne fagocyty." Fagocytóza je evolučne starý proces, nachádza sa už pri bezstavovcoch.

Fagocytózou sa niektoré jednobunkové organizmy živia. Príkladom môžu byť koreňonožci, z ktorých najznámejšia je vďaka tejto schopnosti meňavka (amoeba). V tele mnohobunkových organizmov je fagocytóza používaná ako prostriedok obrany proti patogénnym mikroorganizmom alebo sa týmto spôsobom odstraňujú cudzorodé častice a vlastné bunky zaniknuté procesom apoptózy (prestarlé a poškodené bunky a ich zvyšky). Na túto činnosť sú v imunitnom systéme vyčlenené špecializované bunky fagocyty ( makrofágy a neutrofilné granulocyty).

Ako funguje fagocytóza?

Fagocytóza je proces využívaný bunkami k pohlcovaniu veľkých pevných častíc (≥ 0.5 μm) z okolitého prostredia. Bunky so schopnosťou fagocytózy obalia svojou cytoplazmatickou membránou prijímanú časticu a vtiahnu ju do vnútorného prostredia bunky. Vznikne tak nová intracelulárna organela zvaná fagozóm, v ktorej sa pohltený materiál strávi.

Tento proces je evolučne starý a využívajú ho aj niektoré jednobunkové organizmy pre príjem potravy. Príkladom môžu byť koreňonožce, z nich najznámejšia je meňavka (améba). U mnohobunkových organizmov je fagocytóza nevyhnutná pre fungovanie imunitného systému. Je to hlavný mechanizmus ničenia potenciálnych patogénov a odstraňovania poškodených a mŕtvych buniek organizmu a ich častíc.

Medzi profesionálne fagocyty sa počítajú neutrofily, makrofágy, monocyty, dendritické bunky, osteoklasty a eozinofily. Prvé tri vymenované majú najväčšiu úlohu v odpovedi na väčšinu infekcií.

Neutrofily majú za úlohu kolovať v krvi a do tkanív sa dostávať až v prípade zápalu alebo infekcie. Vystupujú cez steny ciev procesom zvaným diapedéza . Funkciou neutrofilov je fagocytovať a zabíjať požité patogénne mikroorganizmy.  Neutrofily sú špecializované na priame zabíjanie požitých patogénov, sú teda vybavené širokým repertoárom baktericídnych molekúl. Tie sú vopred vytvorené a skladované v granulách. Granule obsahujú tráviace enzýmy, najčastejšie proteázy , myeloperoxidázu , laktoferrin a antimikrobiálne peptidy. Príkladom proteáz môžu byť kolagenáza , gelatináza alebo serínové proteázy . Degranulácia do fagozómu, ktorú sprevádza oxidatívne vzplanutie , je výrazne antimikrobiálna.  Monocyty a makrofágy, ktoré z nich vznikajú, opúšťajú krvné riečisko a zostávajú v tkanivách. Tvorí rezidentnú populáciu buniek, ktorá tvorí akúsi ochrannú bariéru proti infekcii.

Dendritické bunky sú taktiež rezidentnou populáciou v tkanivách a pohlcujú častice fagocytózou i pinocytózou . Nemajú za úlohu patogény zabiť a zničiť, ale rozložiť na peptidy pre antigénnu prezentáciu bunkám adaptívneho imunitného systému.

fagocytóza, slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje