bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník bylinkára, prokalcitonín, dom byliniek

čo je nové?   slovník, písmeno P   prokylcitonín

Prokalcitonín

Stručne

Prokalcitonín → PCT, často označovaný  ako  reaktant akútnej zápalovej fázy, je peptidový prekurzor hormónu kalcitonínu, ktorý sa podieľa na homeostáze vápnika.  Prvýkrát ho identifikovali Leonard J. Deftos a Bernard A. Roos v 70. rokoch 20. storočia.  Skladá sa zo 116 aminokyselín a je produkovaný parafolikulárnymi bunkami → C bunky štítnej žľazy a neuroendokrinnými bunkami pľúc a čreva. Hladina prokalcitonínu v krvnom obehu zdravých jedincov je pod hranicou detekcie (0,01 µg/l) klinických testov.  Hladina prokalcitonínu stúpa ako odpoveď na prozápalový stimul, najmä bakteriálneho pôvodu.  Indukčná perióda pre prokalcitonín sa pohybuje od 4 do 12 hodín s polčasom rozpadu od 22 do 35 hodín. Pri vírusových alebo neinfekčných zápaloch výrazne nestúpa. V prípade vírusových infekcií je to spôsobené tým, že jednou z bunkových odpovedí na vírusovú infekciu je produkcia interferónu gama, ktorý tiež inhibuje počiatočnú tvorbu prokalcitonínu. So zápalovou kaskádou a systémovou odpoveďou, ktorú ťažká infekcia prináša, môže hladina prokalcitonínu v krvi vzrásť o niekoľko rádov, pričom vyššie hodnoty korelujú so závažnejším ochorením. Avšak vysoké hladiny prokalcitonínu produkované počas infekcií nie sú nasledované paralelným zvýšením kalcitonínu alebo znížením hladín vápnika v sére.

Využitie hladín prokylcitonínu v diagnostike

SEPSA

Meranie prokalcitonínu sa môže použiť ako marker závažnej sepsy spôsobenej baktériami a vo všeobecnosti dobre graduje so stupňom sepsy, hoci hladiny prokalcitonínu v krvi sú veľmi nízke. Prokalcitonín má najväčšiu senzitivitu →90 % a špecifickosť →91 % na odlíšenie pacientov so syndrómom systémovej zápalovej odpovede →SIRS od pacientov so sepsou v porovnaní s IL-2, IL-6, IL-8, CRP a TNF- alfa. Hladiny prokalcitonínu môžu znížiť zbytočné predpisovanie antibiotík ľuďom s infekciami dolných dýchacích ciest.  V súčasnosti sa v klinickom prostredí široko používajú testy na prokalcitonín. Metaanalýza uvádza senzitivitu 76 % a špecificitu 70 % pre bakteriémiu. Systematický prehľad z roku 2018 porovnávajúci PCT a C-reaktívny proteín (CRP) zistil, že PCT má senzitivitu 80 % a špecificitu 77 % pri identifikácii septických pacientov. V štúdii PCT prekonal CRP v diagnostickej presnosti predpovedania sepsy. V metaanalýze randomizovaných štúdií s viac ako 4 400 pacientmi na JIS so sepsou z roku 2018 výskumníci dospeli k záveru, že liečba pomocou PCT viedla k nižšej úmrtnosti a nižšiemu podávaniu antibiotík.

Ochorenia dýchacích ciest

Prokalcitonín je krvný marker pre bakteriálne infekcie a užitočným nástrojom na predpisovanie antibiotík pre pacientov s bakteriálnou pneumóniou a inými akútnymi respiračnými infekciami. Použitie antibiotickej terapie riadenej prokalcitonínom vedie k nižšej úmrtnosti, menšiemu používaniu antibiotík, zníženiu vedľajších účinkov v dôsledku antibiotík a podporuje dobré zaobchádzanie s antibiotikami. Hodnota týchto protokolov je evidentná, pretože vysoká hladina PCT koreluje so zvýšenou mortalitou u kriticky chorých pacientov s pneumóniou, najmä u pacientov s nízkym skóre rizikového faktora pneumónie CURB-65.

Liečba riadená prokalcitonínom obmedzuje expozíciu antibiotík bez zvýšenia mortality u pacientov s akútnou exacerbáciou chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

Použitie prokalcitonínu na usmernenie protokolu pri akútnej exacerbácii astmy viedlo k zníženiu predpisovania antibiotík na klinikách primárnej starostlivosti, na pohotovostných oddeleniach a počas prijatia do nemocnice. Bolo to zrejmé bez zvýšenia počtu dní ventilácie alebo rizika intubácie. Či už je akútna exacerbácia astmy jedným zo stavov, ktorý vedie k nadmernému používaniu antibiotík na celom svete, vedci dospeli k záveru, že PCT môže pomôcť obmedziť ich nadmerné predpisovanie.

Srdcovo cievne ochorenie

Prokalcitonín slúži ako marker, ktorý pomáha odlíšiť akútne respiračné ochorenie, ako je infekcia, od akútneho kardiovaskulárneho problému. Má tiež hodnotu ako prognostická laboratórna hodnota u pacientov s aterosklerózou alebo koronárnou chorobou srdca, pretože jej hladiny korelujú so závažnosťou ochorenia.

Európska kardiologická spoločnosť  vydala prokalcitonínom riadený algoritmus na podávanie antibiotík pacientom s dýchavičnosťou a podozrením na akútne srdcové zlyhanie. Pokyny používajú hraničný bod 0,2 ng/ml a viac ako bod, pri ktorom sa majú podávať antibiotiká. Zvýšená hladina prokalcitonínu bola spoľahlivá pri predpovedaní krátkodobej mortality.

 Meningitída

Hladiny prokalcitonínu v krvi môžu pomôcť potvrdiť bakteriálnu meningitídu. Na druhej strane negatívny prokalcitonín  môže účinne vylúčiť bakteriálnu meningitídu. Ukázalo sa to v prehľade viac ako 2 000 pacientov, u ktorých mal PCT senzitivitu 86 % a špecificitu 80 % pre PCT cerebrospinálnej tekutiny. Merania PCT v krvi sa ukázali ako lepšie ako PCT v cerebrospinálnom moku so senzitivitou 95 % a špecificitou 97 % ako marker bakteriálnej meningitídy.

Pri akútnej meningitíde je sérový PCT užitočný ako biomarker sepsy. Môže byť tiež užitočný pri určovaní vírusovej meningitídy oproti bakteriálnej meningitíde. Tieto zistenia sú výsledkom prehľadu literatúry z roku 2018.  Toto nasledovalo po metaanalýze z roku 2015, ktorá ukázala, že PCT má senzitivitu 90 % a špecificitu 98 % pri posudzovaní vírusovej meningitídy oproti bakteriálnej meningitíde. PCT tiež prekonala iné biomarkery, ako je C-reaktívny proteín.

slovník bylinkára, prokalcitonín, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje