bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, systém renín-angiotenzín-aldosterón, dom byliniek

čo je nové?  slovník, písmeno S   systém renín-angiotenzín-aldosterón

Systém Renín-Angioptenzín-Aldosterón

Stručne

Systém renín-angiotenzín → je hormonálny systém, ktorý reguluje

  • krvný tlak,
  • rovnováhu tekutín a elektrolytov 
  • systémový vaskulárny odpor.

Keď je znížený prietok krvi obličkami, juxtaglomerulárne bunky v obličkách premieňajú prekurzor prorenínu → už prítomný v krvi na renín a vylučujú ho priamo do obehu . Plazmatický renín potom vykonáva konverziu angiotenzinogénu uvoľňovaného pečeňou na dekapeptid nazývaný angiotenzín I.  Angiotenzín I sa následne konvertuje na angiotenzín II enzýmom konvertujúcim angiotenzín (ACE), ktorý sa nachádza na povrchu vaskulárnych endotelových buniek, predovšetkým pľúcnych. Angiotenzín II má krátku životnosť, približne 1 až 2 minúty. Potom sa rýchlo degraduje na heptapeptid nazývaný angiotenzín III angiotenzinázami, ktoré sú prítomné v červených krvinkách a cievnych lôžkach v mnohých tkanivách.

Angiotenzín III zvyšuje krvný tlak a stimuluje sekréciu aldosterónu z kôry nadobličiek; má 100% adrenokortikálnu stimulačnú aktivitu a 40% vazopresorickú aktivitu angiotenzínu II.

Angiotenzín IV má tiež adrenokortikálne a vazopresorické aktivity

Angiotenzín II je silný vazokonstrikčný peptid, ktorý spôsobuje zúženie krvných ciev, čo vedie k zvýšeniu krvného tlaku. Angiotenzín II tiež stimuluje sekréciu hormónu aldosterónu z kôry nadobličiek . Aldosterón spôsobuje, že obličkové tubuly zvyšujú reabsorpciu sodíka, čo následne spôsobuje reabsorpciu vody do krvi, pričom súčasne spôsobuje vylučovanie draslíka (na udržanie rovnováhy elektrolytov). To zvyšuje objem extracelulárnej tekutiny v tele, čo tiež zvyšuje krvný tlak.

Ak je RAS abnormálne aktívny, krvný tlak bude príliš vysoký. Existuje niekoľko typov liekov, ktoré zahŕňajú ACE inhibítory, blokátory receptorov angiotenzínu II (ARB) a inhibítory renínu, ktoré prerušujú rôzne kroky v tomto systéme na zlepšenie krvného tlaku. Tieto lieky sú jedným z hlavných spôsobov kontroly vysokého krvného tlaku, srdcového zlyhania, zlyhania obličiek a škodlivých účinkov cukrovky.

Aktivácia systému Renín-Angioptenzín-Aldosterón

Systém Renín-Angioptenzín-Aldosterón sa môže aktivovať, keď dôjde k strate objemu krvi alebo poklesu krvného tlaku [napríklad pri krvácaní alebo dehydratácii].  Môže byť tiež aktivovaný znížením koncentrácie filtrátu chloridu sodného →NaCl alebo zníženým prietokom filtrátu, ktorý bude stimulovať macula densa, aby signalizovala juxtaglomerulárnym bunkám, aby uvoľnili renín.

Ak sa zníži perfúzia juxtaglomerulárneho aparátu v obličkovej macula densa, potom juxtaglomerulárne bunky [granulárne bunky, modifikované pericyty v glomerulárnej kapiláre] uvoľňujú enzým renín .

Renín štiepi dekapeptid z angiotenzinogénu, globulárneho proteínu. Dekapeptid je známy ako angiotenzín I.

Angiotenzín I sa potom konvertuje na  angiotenzín II enzýmom konvertujúcim angiotenzín →ACE, o ktorom sa predpokladá, že sa nachádza hlavne v endotelových bunkách kapilár v celom tele, v pľúcach a epitelových bunkách obličiek.

Angiotenzín II je hlavným bioaktívnym produktom systému renín-angiotenzín, ktorý sa viaže na receptory na intraglomerulárnych mezangiálnych bunkách, čo spôsobuje kontrakciu týchto buniek spolu s krvnými cievami, ktoré ich obklopujú, a spôsobuje uvoľňovanie aldosterónu zo zona glomerulosa v kôre nadobličiek. Angiotenzín II pôsobí ako endokrinný, autokrinný /parakrinný a intrakrinný hormón.

Inhibítori systému Renín-Angioptenzín-Aldosterón

Signálna dráha renín- angiotenzín-aldosterón je dostatočne široká a poskytuje viaceré možnosti jej blokácie. Najčastejším spôsobom blokácie systému renín- angiotenzín-aldosterón je inhibícia enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na podstatne účinnejší angiotenzín II a súčasne hydrolyzuje bradykinín. 

Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu sa často používajú na zníženie tvorby silnejšieho angiotenzínu II. Kaptopril je príkladom ACE inhibítora. ACE štiepi množstvo iných peptidov a v tejto funkcii je dôležitým regulátorom systému kinín-kalikreín, pretože takéto blokovanie ACE môže viesť k vedľajším účinkom. [18] [19]

Antagonisty receptora angiotenzínu II , tiež známe ako blokátory receptorov angiotenzínu, sa môžu použiť na zabránenie účinku angiotenzínu II na jeho receptory .

Pri hypertenzii možno použiť aj priame inhibítory renínu . [20] Lieky, ktoré inhibujú renín, sú aliskiren [21] a skúšaný remikiren . [22]

Boli skúmané vakcíny proti angiotenzínu II, napríklad CYT006-AngQb .

slovník liečiteľa, systém renín-angiotenzín-aldosterón, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje