bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje toxikológia pre farmaceutov, kniha z bylinkovej knižnice

.

Knihu Toxikológia pre farmaceutov kupujte v našej predajni v Dome byliniek v Badíne 

alebo objednávajte telefonicky, mailom, alebo vyplnením tohto formulára  

čo je nové?    bylinková-knižnica   toxikológia pre farmaceutov

Toxikológia pre farmaceutov          Autor: Ingrid Tumová a kol

vydavateľstvo: Herba

počet strán: 192

rok  vydania: 2016

1 Všeobecná toxikológia
1.1 Úvod do toxikológie
1.2 História toxikológie
1.3 Klasifikácia odborov toxikológie
1.4 Jed - toxická látka
1.5 Otravy
1.6 Najčastejšie prejavy otráv
1.7 Faktory ovplyvňujúce toxický účinok
1.8 Klasifikácia toxických látok
1.9 Toxikologické štúdie

1.10 Toxikokinetika
1.10.1 Absorpcia toxickej látky
1.10.2 Distribúcia toxickej látky
1.10.3 Eliminácia toxickej látky
1.11 Interakcie s cieľovými štruktúrami, mechanizmus učinku
1.12 Rizikové skupiny populácie
1.13 Všeobecné zásady liečby otráv
1.14 Zvláštne typy smrteľných intoxikácií
1.15 Toxikologický slovníček, základné pojmy v toxikológii


2 ŠPECIÁLNA TOXIKOLÓGIA
2.1 Toxikológia liečiv
2.1.1 Riziko použitia liečiv
2.1.2 Riziko otráv liečivami
2.1.3 Toxické účinky liečiv
2.1.3.1 Mechanizmus toxického pôsobenia liečiv
2.1.3.2 Toxikokinetika liečiv
2.1.3.3 Prejavy otráv liečivami
2.1.4 Hlavné oblasti toxikológie liečiv
2.1.5 Intoxikácie - otravy liečivami
2.1.6 Orgánová toxicita vybraných skupín liečiv
2.1.6.1 Hepatotoxicita indukovaná liečivami
2.1.6.2 Nefrotoxicita indukovaná liečivami
2.1.6.3 Kardiotoxicita indukovaná liečivami
2.1.6.4 Pneumotoxicita indukovaná liečivami
2.1.6.5 Ototoxicita indukovaná liečivami
2.1.6.6 Imunotoxicita indukovaná liečivami
2.1.6.7 Iné orgánové a systémové toxicity indukované liečivami
2.2 závislosť od omamných a psychotropných látok
2.2.1 Závislosť od alkoholu
2.2.2 Závislosť od opiátov
Ópium
Morfín
Kodeín, papaverín, heroín
2.2.3 Závislosť od kanabinoidov
Marihuana a hašiš
2.2.4 Závislosť od sedatív a hypnotík
2.2.5 Závislosť od kokaínu
2.2.6 Závislosť od psychostimulancií
Efedrín
Kofeín
2.2.7 Závislosť od halucinogénov
LSD
Psilocín a psilocybín
Dimetyltryptamín (DMT)
Ketamín
Fencyklidín
Atropín, skopolamín
Meskalín
Muškátový orech
2.2.8 Závislosť od nikotínu
2.2.9 Závislosť od prchavých látok (solvenciá)
2.2.10 Závislosť od iných psychoaktívnych látok, kombinované závislosti
Kat
Betel
Kava-kava
2.2.11 Novodobé nelátkové závislosti
Gamblerstvo - patologické hráčstvo
Závislosť od internetu
Chorobné nakupovanie - oniománia
2.3 Toxické látky prírodného pôvodu
2.3.1 Intoxikácie rastlinami
Baza chabzdová (Sambucus ebulus, Loniceraceae)
Blen čierny (Hyoscyamus niger, Solanaceae)
Bolehlav škvrnitý (Conium maculatum, Apiaceae)
Krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens, Buxaceae)
Difenbachia strakatá (Dieffenbachia maculata, Araceae)
Durman obyčajný (Datura stramonium, Solanaceae)
Imelo biele (Viscum album, Loranthaceae)
Konvalinka voňavá (Convallaria majalis, Liliaceae)
Ľuľkovec zlomocný (Atropa bella-donna, Solanaceae)
Oleander obyčajný (Nerium oleander, Apocynaceae)
Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum, Sapindaceae)
Snežienka jarná (Galanthus nivalis, Amaryllidaceae)
Tis obyčajný (Taxus baccata, Taxaceae)
Tuja západná (Thuja occidentalis, Cupressaceae)
Zemolez čierny, kozí (Lonicera nigra, caprifolium, Loniceraceae)
Zob vtáčí (Ligustrum vulgare, Oleaceae)
2.3.2 Intoxikácie hubami - mycetizmus
Skupina A: gastroenterodyspeptický syndróm
Skupina B: muskarínový syndróm
Skupina C: psilocybínový syndróm
Skupina D: Panterínový syndróm
Skupina E: Gyromitrínový (hepatotoxický) syndróm
Skupina F: Cyklopeptidový (faloidný, hepatorenálny) syndróm
Skupina G: Antabusový syndróm
Skupina H: Orelanínový (nefrotoxický) syndróm
Skupina CH: Imunohemolytický syndróm
2.3.3 Živočíšne toxíny
Hady (Ophidia)
Blanokrídlovce (Hymenoptera)
Chrobáky (Coleoptera)
Pavúky (Araneae)
Ryby (Osteichthyes)
Obojživelníky (Amphibia)
2.3.4 Mikrobiálne toxíny
Botulotoxín
Cholerový toxín (choleragén)
Shiga toxín
Tetanotoxín
Difterický toxín
Antraxový toxín
2.3.5 Toxíny mikromycét - mykotoxíny
Aflatoxíny
Sterigmatocystín
Ochratoxíny
Patulín
Rubratoxíny
Fumonizíny
Trichotecény
Zearalenón
Citrinín
Námeľové alkaloidy
2.4 Toxikológia vybraných xenobiotík
2.4.1 Toxické účinky anorganických látok
Arzén (As)
Olovo (Pb)
Kadmium (Cd)
Ortuť (Hg)
Meď (Cu)
Zinok (Zn)
Antimón (Sb)
Nikel (Ni)
Železo (Fe)
Oxid uhoľnatý (CO)
Oxid uhličitý (CO2)
Kyanovodík (HCN)
Sírouhlík (CS2)
Sírovodík (H2S)
Amoniak (NH3)
Fluór (F)
Chlór (Cl)
Bróm (Br)
Jód (I)
Kyseliny
Zásady
2.4.2 Toxické účinky organických látok
Metán
Halogénové alifatické uhľovodíky
Trichlórmetán - chloroform
Trichlóretylén
Benzén
Metylbenzén (toluén)
Dimetylbenzén (xylén)
Vinylbenzén (styrén)
Fenoly
Chlórbenzén
Brómbenzén
Polychlórované bifenyly
Dioxíny
Formaldehyd
Acetaldehyd
Benzaldehyd
Benzín
Petrolej
Motorová nafta
2.5 Poľnohospodárska toxikológia
2.6 Toxikológia ionizačného žiarenia

€ 19,95  

toxikológia pre farmaceutov, kniha z bylinkovej knižnice bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje