bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, alfa, amyláza, α-amyláza, AMS, dom byliniek

čo je nové?   slovník, písmeno A   alfa amyláza

Alfa amyláza

Stručne

Alfa-amylázaAMS, je enzým, jeden z enzýmov skupiny amyláz → α-amyláza, β-amyláza a γ-amyláza. Amylázy sú enzýmy, ktoré vo všeobecnosti rozkladajú škrob na jednoduché cukry hydrolýzou.

V organizme sa vyskytuje v dvoch formách - ako slinný a pankreatický izoenzým (60% produkcie) podľa orgánového pôvodu.  α-amyláza je tvorená v acinárnych bunkách pankreasu a hromadí  sa v zymogénnych granulách v pyramídových epiteliálnych bunkách pankreasu. Do črevného lumen sa dostáva vo forme pankreatického sekrétu  spolu s ďalšími tráviacimi enzýmami. Pri normálnych podmienkach nie je  α-amyláza  absorbovaná črevným povrchom a sérová hladina je nízka, zodpovedajúca aktivite enzýmu uvoľneného do cirkulácie priamo zo žľazových buniek, resp. lymfatickou drenážou. Molekulová hmotnosť α-amylázy je 55 000. Z cirkulácie je α-amyláza eliminovaná v obličkách glomerulárnou filtráciou.

Väzbou α amylázy na niektoré bielkoviny krvného séra → imunoglobulíny, cirkulujúce imunokomplexy alebo iné glykoproteíny vznikajú makroformy s podstatne vyššou molekulovú hmotnosť → od 150 000 do 2 000 000, ktoré už glomeruly nezachytia a nevracajú späť do plazmy, ale vylučujú do moču. Pre klinickú diagnostiku sa stanovuje hladina α-amylázy v sére, v moči a vypočítava sa index klírensu amylázy/kreatinínu .

Referenčné hodnoty α amylázy

Sérum/plazma 0,46 - 1,66 µkat/L
Moč muži - ≤ 8,16 µkat/L
Moč ženy - ≤ 7,50 µkat/L

Zvýšenie sérových hladín alfa-amylázy môže poukazovať na  akútnu pankreatitídu, zápal príušnej žľazy, alkoholizmus, obličková nedostatočnosť a ochorenia ako napr. infekčná hepatitída, AIDS, brušný týfus, sarkoidóza a trauma horných brušných partií. Pri akútnej pankreatitíde stúpa amyláza po 5-6 hodinách po nástupe príznakov a ostáva zvýšená počas 2 až 5 dní. Vzostup plazmatickej aktivity neodráža závažnosť ochorenia a naopak, ťažká deštrukcia pankreasu nemusí spôsobiť významný vzostup plazmatickej koncentrácie pankreatickej alfa-amylázy. Alfa-amyláza sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a potom sa z nej tubulmi reabsorbuje 50 %. Táto reabsorpcia sa významne znižuje pri prechodnom poškodení tubulov, pri popáleninách, v prítomnosti diabetickej ketoacidózy, pri akútnej pankreatitíde a tiež pri proteinúrii, ktorá spôsobuje zvýšenie škodlivosti alfa-amylázy. Stanovenie alfa-amylázy v moči sa indikuje pri vyšetrení hyperamylazémie spojenej s makroamylazémiou alebo obličkovou nedostatočnosťou. Hypoamylazémia bola pozorovaná pri pokročilej cystickej fibróze, ťažkom ochorení pečene a po pankreatektómii. Rovnako býva hypoamylazémia zistená u obéznych osôb ako následok zníženej koncentrácie slinnej frakcie.

slovník liečiteľa, alfa, amyláza, α-amyláza, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje