bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje polycytémia vera, choroby krvi, ochorenie červených krviniek, dom byliniek

Ochorenia červených krviniek

Anémia

Polycytémia vera

práve čítate

Malária

Porfýria

Polycytémia vera - ambulancia 

Stručne

Polycytémia Vera (PV) je zriedkavá choroba krvotvorných buniek v kostnej dreni, ktorá má za následok najmä chronické zvýšenie červených krviniek (erytrocytov), čím sa znižuje tekutosť krvi. Možnými následkami sú poruchy krvného obehu ako trombóza a embólia. Myeloproliferatívne neoplázie

Patogenéza

Príčiny polycytémie vera sú neznáme. Toto ochorenie je zvyčajne získané, ale vo vzácnych prípadoch môže byť dedičné. Charakterizuje ho hlavne zvýšená produkcia červených krviniek →erytrocytov v kostnej dreni. V čase stanovenia diagnózy sú pacienti s PV často bez príznakov.

Príznaky

Na začiatku pravej polycytémie  bývajú príznaky nešpecifické. Viditeľné sčervenanie v tvári môže vyvolať dojem, že postihnutá osoba je v skutočnosti veľmi zdravá. Keď počet červených krviniek dosiahne kritické množstvo, znižuje sa tekutosť krvi, čo vedie k obmedzeniu prekrvenia. To spôsobuje modré sfarbenie kože (cyanózu). Ďalšie príznaky môžu zahŕňať:

 • Svrbenie celého tela (najmä pri sprchovaní alebo kúpaní, tzv. akvagénny pruritus)


 • Hypertenzia (zvýšený krvný tlak)

 • Bolesť hlavy


 • Závraty


 • Bolestivú poruchu krvnej mikrocirkulácie rúk a nôh


 • Zvonenie v ušiach (tinnitus)


 • Krvácanie z nosa


 • Zhoršenie zraku

 • Možné komplikácie

Komplikácie

Polycythemia vera je spojená so zníženou očakávanou dĺžkou života, predovšetkým v dôsledku hematologickej progresie a kardiovaskulárnych príhod. Rizikové faktory pre celkové prežitie nezávisle od príčiny zahŕňali pokročilý vek, leukocytózu, venóznu trombózu a abnormálny karyotyp. Medián prežívania bol 10,9 a 27,8 rokov u pacientov s vysokým a nízkym rizikom [ZDROJ Vannucchi 2018]

Približne u 15 % pacientov s Polycytémia vera sa môže v priebehu ochorenia vyskytnúť trombotická príhoda. Hlavné trombotické príhody sú

 • prechodné ischemické ataky

 • mozgová príhoda

 • infarkt myokardu

 • hlboká venózna trombóza

 • pľúcna embólia

 • periférna arteriálna a venózna trombóza

Bežné sú mikrovaskulárne symptómy, ako sú poruchy sluchu alebo zraku, parestézia alebo bolesť hlavy. Okrem toho sa môže vyskytnúť venózna trombóza na portálnej, mezenterickej alebo slezinnej žile. Anamnéza hypertenzie predpovedá arteriálnu trombózu a pokročilý vek predpovedá venóznu trombózu. 

Dôležitým prvkom pre stratifikáciu rizika možných komplikácii je komplexné hodnotenie ďalších rizikových faktorov tromboembólie, vrátane fajčenia, hypertenzie, cukrovky, abnormálnych hladín lipidov a obezity.

Jednoducho povedané, mali by sme mať na pamäti hodnoty zdravého životného štýlu pri minimalizácii rizika trombózy.

Diagnostika

Ak je podozrenie na polycytémiu vera (kvôli nešpecifickým príznakom a zmenám v krvnom obraze, ako je napríklad zvýšenie hemoglobínu alebo hematokritu), bude liečiteľa zaujímať stav srdiečka, pľúc, sleziny a obličiek. Zvyčajne bude požadovať kompletné krvné testy s dôrazom na koaguláciu. Tiež bude potrebné zmerať hormón erytropoetín, pri polycytémii je jeho produkcia pod referenčným množstvom. Polycytémia vera patrí do skupiny myeloproliferatívnych neoplázii. Hlavne v počiatočných štádiách ochorenia je určenie neoplázie len na základe klinicko-laboratórnych údajov pre podobnosť ich klinickej manifestácie nespoľahlivé. Konkrétny dôkaz o ochorení polycytémie vera môže poskytnúť až bioptické vyšetrenie kostnej drene. V kontexte dostatočných klinických informácií, výsledkov laboratórnych vyšetrení a s podporou genetických vyšetrení umožňuje okrem potvrdenia ochorena stanoviť aj odhad prognózy ochorenia a aj voľbu terapie. [Marcinek 2012]

WHO v roku 2016 revidovala diagnostické kritériá pre polycytémiu vera. Tu sú analyty pre mužov

 • hemoglobín > 165 g/ l

 • hematokryt > 49%

a pre ženy

 • hemoglobín > 160 g/ l

 • hematokryt > 48%

Liečba

Choroba sa väčšinou vyvíja pomaly a nemusí sa vôbec prejaviť ani po rokoch. Bez liečby môže ohrozovať život. Správne nastavená terapia môže výrazne zmierniť príznaky a komplikácie pravej polycytémie. Pri jej dlhodobom priebehu sa zvyšuje riziko iných, závažných ochorení krvi.

Prvým cieľom liečby je zníženie hematokrytu a súvisiacej viskozity krvi, aby sa minimalizovalo riziko trombózy. Výskyt trombózy priamo stúpa s hematokrytom  nad 45 %. Pri tomto pomere by sa mala začať antitrombotická liečba, napríklad flebotómia → odber krvi, a hydroxyurea sú stále základným kameňom liečby, aj keď sú potenciálne kontraindikácie hydroxyurei všeobecne známe.

V poslednej dobe sa objavili úvahy o použitií interferónu-a ako látky prvej línie. Mechanizmy, ktorými interferón-a indukuje reakcie pri polycytémii vera ešte neboli celkom objasnené. Interferón má pleiotropné aktivity, vrátane účinkov na imunomodulačné bunky, inhibíciu apoptózy, indukovanú expresiu proapoptotických génov, priamy antiproliferatívny účinok na hematopoetické progenitorové a možno aj kmeňové bunky (prehľad Kiladjian et al. 82 ). Účinnosť interferónu-a pri indukcii hematologickej remisie pri PV bola prvýkrát publikovaná v roku 199883 (aktualizovaná Silver84 ) a potvrdená v niekoľkých malých štúdiách. 82 Dve väčšie nezávislé štúdie 85 , 86 a jedna sponzorovaná 87boli hlásené štúdie fázy II s rôznymi prípravkami pegylovaného interferónu-α. Tieto štúdie potvrdili účinnosť lieku pri indukcii rýchlych a trvalých hematologických odpovedí, prípadne spojených so zlepšením symptómov a splenomegáliou. Okrem toho bol u väčšiny pacientov zdokumentovaný podstatný pokles mutantnej záťaže JAK2 , zvyčajne po prvom roku liečby a vrátane kompletných odpovedí, hoci sa to v iných štúdiách nezistilo. 88 , 89 Toxicita je nižšia pri pegylovaných prípravkoch ako pri konvenčných prípravkoch interferónu a monopegylovaný interferón, ktorý vyžaduje menej časté podávanie, môže zlepšiť znášanlivosť. 87Avšak približne 20 % pacientov prestane podávať interferón v prvom roku kvôli toxicite. Je zaujímavé, že interferón-a nie je schválený na liečbu PV. Prebiehajú dve randomizované štúdie, jedna s interferónom-α 2a (sponzorovaná organizáciou Myeloprolifeative Disorders-Research Consortium; registrovaná na Clinictrials.gov identifikátor: 01259856 ), druhá s pegylovaným interferónom-α 2b (spoločnosť sponzorovaná štúdia PROUD-PV; registrovaná na clinictrials.gov identifier: 1949805 ), oba v porovnaní s hydroxymočovinou. Výsledky týchto štúdií môžu prípadne poskytnúť chýbajúce dôkazy na podporu dôkazmi založeného použitia interferónu ako látky prvej línie; dúfajme, že to povedie k jeho schváleniu na klinické použitie.

pre viac informácii ponúkame knihy z bylinkovej knižnice 

polycytémia vera, choroby krvi, ochorenie červených krviniek, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje