bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje retikulocyty, slovník, dom byliniek

Retikulocyty

Stručne

Retikulocyt je vývojové štádium erytrocytu. Je to bezjadrová bunkq guľovitého tvaru, ktorá obsahuje zvyšky niektorých bunkových organel. Retikulocyt postupne mení svoj tvar na bikonkávny, zbavuje sa bunkových organel a tým dozrieva na erytrocyt. Väčšina retikulocytov sa nachádza v červenej kostnej dreni, periférna krv zdravého dospelého človeka obsahuje retikulocyty v množstve 0,5 - 1,5 % z celkového počtu erytrocytov. Zvýšený počet retikulocytov v periférnej krvi sa označuje ako retikulocytóza, ktorá sa väčšinou objavuje pri vystupňovanej erytropoéze. [ZDROJ: www.wikiskripta.eu]

Referenčné hodnoty retikulocytov

referenčné rozsahy retikulocytov podľa veku

5r - 12r  8.00  - 146.00 

12r - 15r  21.00 -  77.00  

15r - 99r  25.00 - 100,00

jednotka merania 10^12/l [fl]

Vyšetrenie retikulocytov je nadstavbou vyšetrenia krvného obrazu, vhodnou predovšetkým u pacientov s odchýlkami v červenom rade (anémia, polyglobúlia).

Retikulocyty sa rozdeľujú na jednotlivé frakcie podľa obsahu RNA, ktorý určuje ich zrelosť. Stanovenie konkrétnych frakcií retikulocytov má význam pre posúdenie erytropoetickej aktivity kostnej drene.

Zvýšený počet retikulocytov môže byť následkom snahy organizmu kompenzovať straty krvi napr. následkom krvácania, hemolýzy, prípadne môže ísť o úspešnú terapiu erytropoetínom, vit. B12 pri liečbe pernicióznej anémie, železom u sideropenickej anémie a pod. K nárastu počtu retikulocytov dochádza aj v prípadoch reparácie kostnej drene po prechodnom útlme (imunosupresia, onkologická liečba a pod.). Znížený počet retikulocytov analogicky poukazuje na  neefektívnu erytropoézu. Dôvodom môže byť dreňový útlm následkom liečby, ožiarením, nedostatkom minerálov a vitamínov potrebných na erytropoézu (vegetarianie) alebo aj malignity či už kostnej drene, alebo iných orgánov (metastatické postihnutie kostnej drene).

Dôležitým parametrom je aj obsah hemoglobínu v retikulocytoch, parameter Ret Hb, ktorý je ukazovateľom hemoglobinizácie červených krviniek a je cenným parametrom pri posúdení efektivity liečby anémie.

Rozdiel medzi hodnotou Ret Hb a Hb v erytrocytoch umožňuje odhadnúť trend prípadnej animizácie/jej liečby (Ret Hb - Hb v ery < 0 => hrozí v budúcnosti anémia a naopak).

Jednotlivé frakcie erytrocytov podľa obsahu RNA :

  • HFR (mladé retikulocyty) - vysoký obsah RNA,

  • MFR (stredne zrelé retikulocyty) - stredný obsah RNA,

  • LFR (zrelé retikulocyty) - nízky obsah hemoglobínu.

Frakcia nezrelých retikulocytov, IRF = HFR + MFR a ekvivalent hemoglobínu v retikulocytoch (RET-He) posudzuje ako kvantitu (erytropoetická aktivita), tak kvalitu (syntéza a začleňovanie hemoglobínu) novo formovaných červených krviniek.

retikulocyty, slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje