bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, retroperitoneum, dom byliniek

čo je nové?   Slovník, písmeno R   retroperitoneum

Retroperitoneum

Stručne

Retroperitoneum  je anatomický priestor ohraničujúci štruktúry ktoré nie sú fixované mezentériom v brušnej dutine a ktoré ležia medzi parietálnym peritoneom a brušnou stenou. Retroperitoneum možno ďalej rozdeliť na:

 • Perirenálny priestor [perirenal space]
 • Predný pararenálny priestor [anterior pararenal space]

 • Zadný pararenálny priestor [posterior pararenal space]

Okrem toho rozdeľujeme orgány retroperitonea na primárne a sekundárne, v závislosti od embryogenézy

Primárne retroperitoneálne orgány sú

 • filtračné a vylučovacie →močové cesty, nadobličky,  obličky

 • obehové →aorta, dolná dutú žila [vena cava interior]

 • tráviace → análny kanál

Sekundárne retroperineálne orgány sú

 • duodenum, s výnimkou proximálneho prvého segmentu, ktorý je intraperitoneálny

 • vzostupné a zostupné časti hrubého čreva (ale nie priečne trakčník, sigmoid a slepé črevo

 • pankreas, okrem chvosta, ktorý je intraperitoneálny

Klinický význam

Krvácanie z krvnej cievy alebo štruktúry v retroperitoneálnej oblasti, ako je aorta alebo dolná dutá žila do retroperitoneálneho priestoru, môže viesť k retroperitoneálnemu krvácaniu .

 • Retroperitoneálna fibróza
 • Retroperitoneálna disekcia lymfatických uzlín

V tejto oblasti je tiež možné mať novotvar , častejšie metastázu ; alebo veľmi zriedkavo primárny novotvar. Najbežnejším typom je sarkóm , po ktorom nasleduje lymfóm , extragonadálny tumor zo zárodočných buniek a gastrointestinálny stromálny tumor/GIST Príklady nádorov zahŕňajú

 • primárny peritoneálny karcinóm
 • sarkómy mäkkých tkanív
Okrem toho pozorujeme vytváranie vápenatých štruktúr v retroperitoneu pri pankreatitíde, čo súvisí zrejme s chelatáciou solí mastnými kyselinami a následnou hypokalcémiou..
bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje