bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje transferáza, enzým na prenos skupín atómov medzi molekulami, dom byliniek

Okrem tranferáz poznáme aj tieto enzýmy:

Oxidoreduktáza

Hydroláza

Lyáza

Izomeráza

ligázatranslokáza

Transferáza

Stručne

Transferáza je enzým, ktorý katalyzuje prenos funkčnej skupiny z jednej molekuly na druhú. Transferázy väčšinou katalyzujú niekoľkokrokový proces, pri ktorom najprv dochádza k prenosu funkčnej skupiny z prvého substrátu na enzým a následne na druhý substrát. Funkčná skupina je medzitým často naviazaná na kofaktor. Transferázy hrajú dôležitú úlohu v mnohých metabolických procesoch, ako je rozklad sacharidov, syntéza aminokyselín alebo mastných kyselín.

Transferázy katalyzujú všeobecnú reakciu

AX + B → A + BX

prípadne

AX + BY → AY + BX, kde A je donor, B je akceptor

Transferázy prenášajú rôzne skupiny, medzi ne patria napríklad:

prenos uhlíkových skupín (metylovej, acylovej, aldehydovej či ketónovej skupiny)

prenos aminoskupiny - aminotransferázy (tiež nazývané transaminázy)

prenos fosfátovej skupiny - kinázy

Transferázy sa triedia podľa prenášaných skupín:

  • metyltransferázy prenášajú metylovú skupinu (CH 3 -),
  • kinázy prenášajú fosfátovú skupinu (PO 4 3− ) obvykle z ATP,
  • aminotransferazy prenášajú aminoskupinu (- NH 2 ) obvykle z aminokyseliny atď.
transferáza, enzým na prenos skupín atómov medzi molekulami, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje