bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, VEGF, Vascular endothelial growth factor, Vaskulárny endotelový rastový faktor, dom byliniek

VEGF

Stručne

VEGF → Vascular endothelial growth factor [vaskulárny endoteliálny rastový faktor], pôvodne označovaný ako faktor vaskulárnej permeability [VPF],  je signálny proteín produkovaný mnohými bunkami, ktorý stimuluje tvorbu krvných ciev. Je to proteín, ktorý sa podieľa na angiogenéze.

Je súčasťou systému, ktorý obnovuje prísun kyslíka do tkanív, keď je krvný obeh nedostatočný, napríklad v hypoxických podmienkach. Sérová koncentrácia VEGF je vysoká pri bronchiálnej astme a diabetes mellitus.  Normálnou funkciou VEGF je vytváranie nových krvných ciev počas embryonálneho vývoja, nových krvných ciev po poranení, svalov po cvičení a nových ciev na obídenie zablokovaných ciev → kolaterálna cirkulácia. VEGF zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe nádorov.  Nadmerná expresia VEGF môže spôsobiť vaskulárne ochorenie sietnice oka a iných častí tela. Lieky ako aflibercept, bevacizumab, ranibizumab a pegaptanib môžu inhibovať VEGF a kontrolovať alebo spomaliť tieto ochorenia.

Skupina signálnych proteínov VEGF

VEGF obsahuje päť členov:

  1. VEGF-A, rastový faktor placenty → PGF,

  2. VEGF-B, rastový faktor embryonálnej angiogenéza - myokard

  3. VEGF-C, rastový faktor pri lymfangiogenéze

  4. VEGF-D, rastový faktor pre pľúcne bronchioly

  5. VEGF E

VEGF-A a zodpovedajúce receptory sú aktivované po traumatickom poškodení centrálneho nervového systému. VEGF-A je vysoko exprimovaný v akútnom a subakútnom štádiu poškodenia CNS, ale expresia proteínu časom klesá.

VEGF-A sa podieľa na zlej prognóze rakoviny prsníka. Početné štúdie ukazujú znížené celkové prežívanie a prežívanie bez ochorenia u tých nádorov, ktoré nadmerne exprimujú VEGF. Nadmerná expresia VEGF-A môže byť skorým krokom v procese metastázovania, krokom, ktorý sa podieľa na "angiogénnom" prepnutí. Hoci VEGF-A koreluje so slabým prežitím, jeho presný mechanizmus účinku pri progresii nádorov zostáva nejasný.

VEGF-A sa tiež uvoľňuje pri reumatoidnej artritíde v reakcii na TNF-a, pričom zvyšuje permeabilitu endotelu a opuch a tiež stimuluje angiogenézu.

VEGF-A je tiež dôležitý pri diabetickej retinopatii. Mikrocirkulačné problémy v sietnici ľudí s cukrovkou môžu spôsobiť retinálnu ischémiu, ktorá vedie k uvoľneniu VEGF-A a zmene rovnováhy proangiogénnych izoforiem VEGF oproti normálne exprimovaným izoformám VEGF.

VEGF-A hrá úlohu v patológii vlhkej formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie (AMD), ktorá je hlavnou príčinou slepoty u starších ľudí v industrializovanom svete. Vaskulárna patológia AMD má určité podobnosti s diabetickou retinopatiou, hoci príčina ochorenia a typický zdroj neovaskularizácie sa medzi týmito dvoma ochoreniami líšia.

Hladiny VEGF-D v sére sú významne zvýšené u pacientov s angiosarkómom .

Po uvoľnení môže VEGF-A vyvolať niekoľko reakcií. Môže spôsobiť, že bunka prežije, pohybuje sa alebo sa ďalej diferencuje. Preto je VEGF potenciálnym cieľom liečby rakoviny. Prvý liek proti VEGF, monoklonálna protilátka s názvom bevacizumab, bola schválená v roku 2004. Z liečby bevacizumabom má prospech približne 10-15 % pacientov; biomarkery pre účinnosť bevacizumabu však ešte nie sú známe. [ZDROJ: enviki.com]

Súčasné štúdie ukazujú, že VEGF nie sú jedinými promotérmi angiogenézy. Najmä FGF2 a HGF sú silné angiogénne faktory.

Zistilo sa, že pacienti trpiaci pľúcnym emfyzémom majú znížené hladiny VEGF v pľúcnych artériách.

Ukázalo sa tiež, že VEGF-D je nadmerne exprimovaný pri lymfangioleiomyomatóze a v súčasnosti sa používa ako diagnostický biomarker pri liečbe tohto zriedkavého ochorenia.

V obličkách zvýšená expresia VEGF-A v glomeruloch priamo spôsobuje glomerulárnu hypertrofiu, ktorá je spojená s proteinúriou.

Zmeny VEGF môžu predpovedať skorý nástup preeklampsie.

slovník liečiteľa, VEGF, Vascular endothelial growth factor, Vaskulárny endotelový rastový faktor, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje