bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje arytmia srdca, prírodná lekáreň, dom byliniek

Arytmia srdca

práve čítate

Arytmia- prírodná lekáreň

Stručne

Arytmie sa podľa srdcovej frekvencie delia na dve hlavné skupiny. Prvá je tachykardia - zrýchlenie srdcového tepu z pokojovej tepovej frekvencie na viac ako 100 úderov za minútu. Bradykardia je spomalenie srdcového tepu z pokojovej srdcovej frekvencie na menej ako 60 úderov za minútu. 

Okrem toho rozpoznávame nepravidelný tlkot srdca → fibriláciu a predčasné kontrakcie srdca.

Predsieňové arytmie nie sú život ohrozujúce. Pri dlhodobej expozícii však môžu priniesť so sebou komplikácie.  Arytmie komôr však priamo ohrozujú život, a keď nie sú eliminované v priebehu niekoľkých minút, nastáva smrť. Medzi zdravotníckymi záchranármi platí, že každú minútu klesá šanca na záchranu života o desať percent. Moderná medicína hrá dôležitú úlohu v terapeutických prístupoch k arytmii. Na inhibíciu nepravidelných elektrických aktivít pôsobia antiarytmiká tak, že sa zameriavajú na iónový kanál kardiomyocytovej membrány, menia rýchlosť a frekvenciu impulzov a potláčajú spúšťaciu aktivitu. Niektoré štúdie však zistili, že terapeutické účinky západných liekov nie sú ani zďaleka uspokojivé. Existuje liek s názvom amiodarón, ktorý je v súčasnosti najpoužívanejším liekom na srdcovú arytmiu. Amiodarón má údajne závažné vedľajšie účinky, ako je tyreotoxicita, pľúcna fibróza a poškodenie pečene [H. Vakili, I. Khaheshi, M. Memaryan, H. Haybar a S. Esmaeeli, "Akútny nástup angioedému vyvolaného amiodarónom u pacienta s novou fibriláciou predsiení," Case Reports in Emergency Medicine , vol. 2014].

Fyziológia srdcového rytmu

Frekvencia srdcového rytmu je závislá od funkcie prevodového systému. Je to systém (viď obrázok) tvorený zväzkami a uzlíkmi špecializovaných buniek, schopných vytvárať a viesť vzruchy, čo sú elektrické impulzy, vyvolávané depolarizáciou bunkových membrán. Riadi sťahy (kontrakcie) jednotlivých oddielov srdca v pravidelnom rytme. Udávačom srdcového rytmu → primárny pacemaker je štruktúra v hornej časti pravej srdcovej predsiene - sinoatriálny uzol.  V prípade, že prestane fungovať, môžu ho nahradiť ďalšie štruktúry prevodového systému srdca, ktorého vlastnosti sú usporiadané tak, že každý jeho nasledujúci (nižší) úsek je schopný stať sa pacemakerom, ale s nižšou frekvenciu; za normálnych okolností sa teda nestíhajú uplatniť, pretože vzruchy, prichádzajúce z primárneho pacemakera prichádzajú skôr. Ak sa aktivujú nevhodne - vydávajú vzruchy predčasne (ako tzv. ektopický pacemaker), je to jedna z príčin arytmii. Arytmie môžu vznikať pri poškodení, alebo pri vrodených anomáliach prevodového systému, ktorého stavba a vlastnosti za normálnych okolností zabezpečujú správnu časovú a miestnu náväznosť aktivácie jednotlivých oddielov srdca. Zo štruktúr prevodového systému srdca sa vzruchy šíria svalovinou srdca (myokardom), ktorá na ne reaguje zmrštením. Vďaka spomaleniu šírenia vzruchov v predsieňovokomorovom uzle (atrioventrikulárny uzol, AV) uzle na rozhraní predsiení a komôr, sťah predsiení predbieha aktiváciu komôr asi o 0,15 sekundy, čo stačí na prietok krvi z predsiení do komôr a komory sa potom aktivujú súčasne a v optimálnom smere, od hrotu srdca smerom k ústiu veľkých tepien, do ktorých vypudia krv.

Sinoatriálny uzol sa nachádza v hornej časti pravej srdcovej predsiene. Z neho sa vzruchy šíria predsieňami do AV uzla, ktorý je za normálnych okolností jedinou cestou prevodu vzruchov na srdcové komory (prípadné prídavné - aberantné dráhy môžu spôsobovať arytmie). AV uzol na rozhraní medzi predsieňami a komorami zaisťuje oneskorenie prevodu vzruchov na komory, čo slúži k správnej koordinácii činnosti srdcových predsiení a komôr v súlade s prietokom krvi. Pri jeho poškodení môže byť prevod vzruchov z predsiení na komory spomalený, prerušovaný alebo až úplne zastavený (predsieňokomorová - AV - atrioventrikulárna blokáda). Tiež môže byť miestom iniciácie paroxyzmálnych (záchvatových) tachykardii. Hisov zväzok v hornej časti medzikomorovej prepážky (interventrikulárneho septa) nadväzuje na AV uzol a po krátkom priebehu sa delí na pravé a ľavé Tawarovo ramienko, ktoré pokračujú smerom k hrotu srdca a rozvádzajú vzruchy prostredníctvom svojho vetvenia - Purkyňových vlákien na svalovinu komôr - pracovný myokard. Pri poškodení tejto časti prevodového systému srdca vznikajú tzv. blokády Tawarových ramienok na rôznej úrovni, čo spôsobuje, že vzruchy sa nešíria na obe srdcové komory súčasne a komory sa nekontrahujú koordinovane, ale s určitým vzájomným oneskorením - síce rádu desiatok milisekúnd, ale dostatočným na to, aby sa medzikomorová prepážka vydúvala na stranu nekontrahovanej komory a znižovala efektivitu činnosti srdca.

Rizikové faktory, vznik srdcovej arytmie

Hlavnými rizikovými faktormi sú nedostatok pohybu, obezita, vysoký krvný, fajčenie a stres. Vznik srdcovej arytmie sa môže prejaviť spontánne bez sprievodnej epizódy, ale aj ako dôsledok prekonaného srdcového infarktu,  kardiomyopatie, poruchy funkcie štítnej žľazy, minerálových disproporcii, hlavne sodíka. Okrem toho môže byť srdcová arytmia dôsledok užívania niektorých liekov → hlavne betablokátorov.

Príznaky srdcovej arytmie

Problémy so srdcovým rytmom (srdcové arytmie) sa vyskytujú, keď elektrické impulzy kontrolujúce tlkot srdca nefungujú správne. Arytmie sa prejavujú zrýchlením či spomalením srdcového rytmu alebo nepravidelným rytmom.

Hlavné príznaky sú nepravidelný tlkot srdca, pocit chvenia alebo bolesti na hrudníku, búšenie srdca, rýchla alebo pomalá akcia srdca, sťažené dýchanie, potenie, točenie hlavy, strata vedomia.

arytmia srdca, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje