bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, glykolýza, ambulancia, dom byliniek

Glykolýza

Stručne

Glykolýza je proces, pri ktorom sa glukóza čiastočne premieňa prostredníctvom série enzýmovo katalyzovaných reakcií na dve molekuly pyruvátu, dve molekuly nikotínamiduadenín dinukleotidu →NAD a dve molekuly adenozíntrifosfátu→ ATP, Glykolýza je prvou z troch základných reakcii pri bunkovom metabolizme  a tvorbe ATP

Niektoré typy buniek cicavcov → erytrocyty, spermie a tkanivá → mozog, obličková dreň, sú schopné prežiť iba/alebo väčšinou z energie získanej z glykolýzy. Kroky zahŕňajúce procesy vedúce k rozkladu šesťuhlíkovej glukózy zahŕňajú 10 reakcii katylyzovaných rôznymi enzýmami. [Nasledujúce obrázky sú prebrané od autora p. Petra Pančíka z BioPedie.sk]

1. reakcia katalyzovaná hexokinázou

V úvodnom kroku glykolýzy sa D-glukóza aktivuje fosforyláciou na fosfátový ester glukóza-6-fosfát. Ako "darca" fosfátoveho zvyšku nám slúži ATP. Reakcia prebieha v prítomnosti horečnatých katiónov (Mg2+) a je katalyzovaná enzýmom hexokináza.


2. izomerizácia katalyzovaná glukóza-6-fosfátizomerázou

Aktivovaná glukóza-6-fosfát je transformovaná ("izomerovaná") na fruktózu-6-fosfát pomocou enzýmu glukóza-6-fosfátizomeráza.


3. reakcia katalyzovaná fosfofruktokinázou

Tretím krokom reakcie je fosfofruktokinázová reakcia, ktorá je najvýznamnejšou a zároveň regulačnou reakciou celej glykolýzy V tejto reakcii dochádza k prenosu fosfátového zvyšku na fruktózu-6-fosfát v prítomnosti katiónov Mg2+ a ako zdroj tohto zvyšku nám opäť slúži ATP. Produktom je fruktóza-1,6-bisfosfát.


4. štiepenie aldolázou

Fruktóza-1,6-bisfosfát je aldolázou štiepená na dve triózy, konkrétne glyceraldehyd-3-fosfát a dihydroxyacetónfosfát.


5. premena trióz enzýmom triózafosfátizomeráza

Vzniknutý glyceraldehyd-3-fosfát a dihydroxyacetónfosfát sa môžu "premieňať" vo vratnej reakcii pomocou enzýmu triózafosfátizomeráza.


6. oxidačná reakcia katalyzovaná glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenázou

Základným krokom celej glykolýzy je oxidácia glyceraldehydu-3-fosfátu v prítomnosti NAD+ (nikotínamid-adenín-dinukleotid) a prenos anorganického zvyšku fosfátu (Pi) za vzniku 1,3-bisfosfoglycerátu. Ten predstavuje makroergický medziprodukt glykolýzy.


7. prenos fosfátového zvyšku pomocou fosfoglycerátkinázy

V tejto reakcii nám vzniká po prvý raz energia vo forme ATP a to tak, že enzým fosfoglycerátkináza prenesie fosfátový zvyšok na ADP za vzniku 3-fosfoglycerátu. Reakcia prebieha v prítomnosti katiónov Mg2+.


8. izomerizácia pomocou fosfoglycerátmutázy

Ďalší krok je veľmi jednoduchý: z 3-fosfoglycerátu nám pomocou fosfoglycerátmutázy vzniká konštitučný izomér 2-fosfoglycerát.


9. dehydratácia pomocou enolázy

V tomto kroku sa vzniknutý 2-fosfoglycerát pomocou enolázy dehydratuje na makroergickú zlúčeninu fosfoenulpyruvát za odstúpenia molekuly vody.10. prenos fosfátového zvyšku pomocou pyruvátkinázy link

V záverečnom kroku glykolýzy sa z fosfoenolpyruvátu prenáša posledný fosfátový zvyšok na ADP za vzniku ATP pomocou enzýmu pyruvátkináza. Vzniká molekula pyruvátu.

bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje