bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje IL 6, interleukín IKL 6, cykotín IL 6, slovník, dom byliniek

čo je nové?      slovník    IL 6

IL 6

Počas zápalových procesov v organizme dochádza k produkcii rôznych cytokínov. Patria k nim interleukín-6 (IL-6), interleukín-1β (IL-1β), tumor nekrotizujúci faktor-α ( TNF-α ), interferón-y (IFN-γ ) a transformačný rastový faktor-p ( TGF - β ). Tieto cytokíny sprostredkovávajú  produkciu akútnych fázových proteínov (APP).

Stručne

IL-6 → interleukín 6, je pleiotropný prozápalový aj protizápalový cytokín. Nižšie vysvetlím prečo. IL-6 nielen vyvoláva reakcie akútnej fázy, ale tiež vedie k vývoju špecifických bunkových a orgánových imunitných odpovedí cez diferenciáciu B-buniek v konečnej fáze, sekrécia imunoglobulínu a aktivácia T-buniek . IL-6 je teda dôležitým sprostredkovateľom pre prechod z akútnej fázy do chronickej fázy zápalu. Jeho dysregulácia je spojená s chronickými zápalmi a multifaktoriálnymi autoimunitnými poruchami, ako sú rakovina, roztrúsená skleróza , reumatoidná artritída, anémia, zápalové ochorenie čriev, Crohnova choroba a Alzheimerova choroba a pod. 

Chemické zloženie IL 6

IL-6 je jednoreťazcový fosforylovaný glykoproteín.  IL-6 prenáša svoje signály prostredníctvom komplexného receptora typu I na bunkovom povrchu, ktorý sa skladá z ligand viažuceho glykoproteínu označovaného ako receptor IL-6 (IL-6R) a zložky transdukujúce signál gp130.

IL-6 sa viaže na svoj špecifický membránovo viazaný receptor IL-6R s následnou tvorbou signálneho komplexu prostredníctvom homodiméru gp130. Na rozdiel od gp130 je IL-6R exprimovaný iba na obmedzenom počte bunkových typov, ako sú hepatocyty , megakaryocyty a niektoré leukocyty , menovite monocyty , makrofágy , B bunky a podtypy T buniek.

Signálne dráhy

IL-6 prenáša signál cez klasickú signálnu dráhu, alebo cez trans-signálnu dráhu. V oboch prípadoch sa IL-6 najprv viaže na receptor a potom na gp130. Klasická signalizácia sa prejavuje hlavne v leukocytoch a pečeňových bunkách. Tieto IL 6 podporujú protizápalové reakcie. Naproti tomu trans-signalizácia sa môže prejaviť vo všetkých bunkách exprimujúcich gp130 a vedie k prozápalovým reakciám.

Ktoré choroby indikukuje IL 6?

Interleukín-6 sprosredkuje zápalové a autoimunitné procesy pri mnohých chorobách → cukrovka, llzheimerova choroba, lupus, reumatoridná artritída,  rakovina prostaty, ateroskleróza ai.

Rakovina - IL 6 je zásadným mediátorom zápalu a môže byť nájdený v mikroprostredí mnohých druhov rakoviny, vrátane kolorektálneho, vaječníkového, prsného, ​​prostatického, pľúcneho, pankreatického, hlavy a krku a renálnych bunkových karcinómov, rôznych lymfómov a mnohopočetný myelóm.  IL-6 môže byť produkovaný samotnými nádorovými bunkami. Kľúčovým faktorom, ktorý v tejto súvislosti riadi uvoľňovanie IL-6, je nukleárny faktor-kappa B (NF-kB), ktorý je u mnohých druhov rakoviny hyperaktivovaný. V mikroprostredí nádoru môže IL-6 podporovať niekoľko protinádorových aktivít, vrátane zvýšeného prežitia, rastu, invázie a angiogenézy. Medzi ďalšie účinky IL-6 patrí aktivácia stromálnych fibroblastov, inhibícia imunitných odpovedí typu 1, zvýšenie pomeru intratumorálnych regulačných buniek k typom CD8+ T-buniek

Reumatoidná artritída → mnohí pacienti s diagnostikovanou reumatoidnou artritídou majú abnormálne laboratórne nálezy IL-6 poozorované tak v sére, ako aj v synoviálnej tekutine.

bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje