bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje poruchy metabolizmu lipidov - ambulancia

Poruchy metabolizmu lipidov 

práve čítate

Poruchy metabolizmu lipidov vrodené

Gaucherova choroba

Tay-Sachsova choroba

Niemann - Pickova choroba

Poruchy metabolizmu lipidov získané

čo je nové?   ambulancia    poruchy metabolizmu lipidov

Poruchy metabolizmu lipidov ambulancia

Stručne

Metabolizmus je proces, pri ktorom organizmus premieňa potravu na  energiu. Naša potrava sa skladá z bielkovín, sacharidov a tukov. Chemikálie vo vašom tráviacom systéme → enzýmy rozkladajú časti potravy na cukry a kyseliny, ktoré sú palivom. Náš organizmus môže toto palivo ihneď použiť, alebo môže energiu uložiť do telesných tkanív. V prípade, že sa počas tohto procesu niečo pokazí, hovoríme o poruche metabolizmu.

Metabolizmus lipidov zahŕňa spracovanie olejov, mastných kyselín, voskov a cholesterolu. V tomto procese sa môže stať, že  nedostatok enzýmov a/alebo ich nesprávna funkcia spôsobí poruchu pri spracovaní lipidov.

Najčastejšou príčinou poruchy metabolizmu lipidov sú systémové ochorenia → diabetes, hypotyreóza (LDL hypercholesterolémia),  ochorenia  obličiek , cholestatické poruchy pečene, lymfóm, porfýria a pod. Zriedkavou príčinou poruchy matabolizmu lipidov sú vrodené ochorenia → Gaucherova choroba  Tay-Sachsova choroba a pod. Tieto poruchy sú dedičné.

Nadbytok lipoproteínov v krvi sa označuje ako hyperlipoproteinémia a je zo všetkých druhov dislipidémii zdraviu najviac škodlivá. Ľudovo sa nazýva zvýšený cholesterol v krvi. Aj preto budeme venovať tejto poruche metabolizmu zvýšenú pozornosť.  Lipoproteíny sú klasifikované podľa veľkosti a hustoty (definované ako pomer lipidu k proteínu). Vysoká hladina lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) a nízka hladina lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL) sú hlavnými rizikovými faktormi pre aterosklerotické ochorenie srdca.

Dyslipidémia je porucha metabolizmu lipidov, pri ktorom je zvýšený plazmatický cholesterol a / alebo triglyceridy alebo nízka hladina HDL cholesterolu, ktorá prispieva k rozvoju aterosklerózy . [Kritický obsah trigliceridov, LDL a HDL cholesterolu prináša možné nepriaznivé situácie, ktoré nazývame aterogénna dislipidémia.]  Aterogénna dyslipidémia sprevádzaná poruchami glukózového metabolismu patria k dôležitým rizikovým faktorom vzniku aterosklerózy.

Klinické príznaky ochorenia na dislipidémiu

Dyslipidémia zvyčajne nespôsobuje žiadne príznaky, ale môže viesť k rôznym komplikáciám, ktoré sa už symptomaticky prejavujú. Najzávažnejšie z nich sú ochorenia periférnych a koronárnych artérií, mozgové príhody a v prípade vysokých hladín trigliceridov ( > 500 mg / dl [ > 5,65 mmol / l]) môžu spôsobiť akútnu pankreatitídu. Referenčné hodnoty pre celkový cholesterol < 5 mmol/l, pre nízko hustý cholesterol (LDL C) 1,2 - 3 mmol/l, pre triacylglycerol (TAG) 0,45 - 1,7 mmol/l a pre vysokohustý cholesterol (HDL C) 1,00 - 2,1 mmol/l pre mužov a 1,2 - 2,7 mmol/l pre ženy. Zo sekundárnych príčin na progres ochorenia na dislipidémiu je najsilnejšií nefrotický syndróm, nasleduje Diabetes M 2 a hypotyreóza.

Vplyv niektorých druhov liekov na hladiny lipidov v sére je znázornený v nasledovnej tabuľke. Pri vysokej hladine LDL cholesterolu môžu vznikať lipidové prstence na vonkajšom okraji očnej dúhovky, ďalej môžu vznikať tukové vankúšiky - xantómy na achilových, kolenných a lakťových šľachách.

Najčastejšie spúšťače ochorenia na dislipidémiu sú nesprávne režimové návyky [v tom strava bohatá na nasýtené tuky a polynenasýtené alebo mono nenasýtené mastné kyseliny, ku ktorým boli pridané atómy vodíka] pri nedostatočnom pohybe, napríklad pri sedavom zamestnaní, a podobne.

Niektoré prípady dislipidémie môžu byť asociované s užívaním alkoholu, s diabetom, s chronickým ochorením obličiek, s poruchou tvorby hormónov štítnej žľazy - hypoterózou alebo s chlolestatickými ochoreniami pečene.

Podľa niektorých štúdii sa odhaduje, že asi 80% všetkých dislipidémii je spájaných s rodinnou anamnézou. Zvyšok tvoria kombinácia dedičnosti a sekundárnych faktorov. Nepriaznivý stav bilancie lipidov vyvolávajú neselektívne betablokátory [nadolol, propranolol, timolol, sotalol, tertalolol]. Významne zvyšujú koncentráciu triacylglyceridov a znižujú objem HDL cholesterolu. Táto situácia generuje priaznivé podmienky pre vznik malých LDL cholesterolových častíc s vyššou aterogénnosťou a nižšou afinitou k LDL receptorom. Dlhšie pretrvávajú v krvi a sú náchylné ku glykemickým alebo oxidačným reakciám. Malé LDL častice sa vyskytujú v krvi pri koncentrácii triacylglycelirodov >1,5mmol/l, pričom koncetrácia LDL cholesterolu môže byť na normálnej úrovni.

Stanovenie postupu medicínskej liečby dislipidémie predpokladá jasnú identifikáciu zdroja ochorenia, najčastejšie vylúčením sekundárnej príčiny.

Ochorenia vyvolávajúce sekundárnu DLP je možné kauzálne liečiť s nádejou na vyliečenie dislipidémie. Výzvou pre súčasnú medicínu je liečba dislipidémie asociovanej s genetickou predispozíciou a niektorou zo sekundárnych príčin. 

Prvým plánom medicínskej (a každej inej liečby) dislipidémie sú režimové opatrenia. Môžu byť zamerané 

  1. zníženie príjmu potravy s vysokým obsahom nasýtených tukov 

  2. zvýšenie telesnej aktivity pre spracovanie energetickej bilancie metabolizovaných lipidov                

  3. kombinácia oboch opatrení                                                              

Súčasne sa odporúča obmedziť príjem cukrov a obmedziť fajčenie. V prípade nasadenia farmakologickej liečby sú prvou voľbou inhibítory enzýmu zodpovedného za syntézu cholesterolu - HMG CoA reduktázy. Volajú sa statíny [lovastatín, simvastatín, pravastatín, fluvastatín, atorvastatín, rosuvastatín, pitavastatín]. Platí to tak pri primárnej, ako aj pri sekundárnej dislipidémii. Statíny patria medzi najfrekventovanejšie lieky v klinickej praxi, pokiaľ ide o odporúčania pri dislipidémiách s progresom kardiovaskulárnych ochorení.

Majú celý rad významných účinkov pri kontrole biologickej dostupnosti oxidu dusnatého pri mobilizácii progenitorových endotelových buniek, pri znižovaní aktivity mitogénom aktivovanej proteínkinázy, lipooxygenázy-1, C-reaktívneho proteínu a pod. Majú aj proti zápalové účinky, čo môže byť užitočné pri potláčaní endotelovej dysfunkcie a pri prevencii a liečbe aterosklerózy. V prípade nestabilného aterosklerotického plaku dokážu pôsobením na endotel znížiť riziko fatálnych tromboembolických príhod.

Nezvyčajne široký a komplexný záber a skutočnosť, že statíny sú určené na dlhodobú, zvyčajne doživotnú liečbu prináša zo sebou riziká. Niektoré z nich priamo súvisia s biochemickou aktivitou molekúl statínov. Viac ako polovica zaznamenaných rizík sa pripisuje na konto rizikových cieľových skupín. Statíny sú určené pre starších, väčšinou polymorbidných pacientov. Rozhodovanie o nasadení statínov neuľahčuje skutočnosť, že väčšina z nich užíva kombináciu liekov - napríklad na liečbu hypertenzie, srdcovej insuficiencie, angíny pektoris alebo porúch periférnej cirkulácie.

V mnohých prípadoch sa nasadenie statínov nekonfrontuje z ich účinnosťou, prípadne nežiadúcimi následkami ale z celkovou účinnosťou kombinácie liekov. jednoducho povedané, lekár musí viac rešpektovať celkovú liekovú bezpečnosť ako potenciálny terapeutický prínos statínov, ak by boli nasadené samostatne. Medzi nežiadúce účinky statínov patria gastrointestinálne diskomforty - nevoľnosť, nutkanie na zvracanie, pálenie záhy. Cieľovými orgánmi, ak sa to tak dá nazvať, sú pečeň a pohybové ústrojenstvo. Zvlášť myopatia a periférna neuropatia sú postihnutia, ktoré sú v prípade dislipídémie asociované s užívaním statínov.

Bylinná liečba dislipidémie

Metabolizmus lipidov je zložitý proces, na ktorom sa podieľa mnoho kyselín, enzýmov, hormónov a komplexných zlúčenín.

V dvanástniku prebieha emulgácia lipidov za účasti žlčových kyselín. Emulgované lipidy sú účinkom pankreatickej lipázy, fosfolipáz, cholesterolesterázy hydrolyzované na: 2-monoacylglyceroly, mastné kyseliny, cholesterol, lysofosfolipidy.

v tenkom čreve prechádzajú hydrolyzované lipidy do enterocytov a žlčové kyseliny sa vracajú enterohepatálnym obehom do pečene (veľmi malá časť odchádza defekáciou.) V enterocytoch prebieha reesterifikácia - vznikajú triacylglaceridy, amfifilne fosfolipidy, cholesterol a esterovaný cholesterol, ktoré vytvoria lipoproteínové častice chylomikrony, na ktorých povrchu sú bielkoviny - apolipoproteiny (apo)

Z enterocytov sa chylomikrony dostávajú cez lymfu do krvi a zaisťujú transport nepolárnych lipidov polárnym prostredím (krvou) do cieľových tkanív, kde sú pôsobením lipoproteínovej lipázy (LPL) štiepené TAG na mastné kyseliny a glycerol. Uvoľnené mastné kyseliny sa viažu na albumín a sú transportované do tkanív, kde môžu byť zdrojom energie (β-oxidácia).

Bioaktívne rastlinné polyfenolické zlúčeniny sú schopné znižovať nepriaznivú bilanciu lipidov štyrmi cestami - inhibíciou absorpcie cholesterolu v enterocytoch, zníženie syntézy cholesterolu, zvýšenie spätného transportu cholesterolu a podpora vylučovania cholesterolu v pečeni.

Kurkuma pravá [Curcuma longa] koreň                                                                                                              Rajčiak jedlý [Solanum lycopersicum] plod                                                                                                        Monaskia purpurová [Monascus purpureus] žltý pigment plesne                                                                    Hloh obyčajný [Crataegus laevigata] plod                                                                                                        Koptis čínsky [ Coptis chinensis ] koreň                                                                                                            Dráč obyčajný [Berberis vulgaris] kôra                                                                                                              Šalvia červenokorenná [Salvia miltiorrhiza] koreň                                                                                              Archangelika lekárska [Angelica archangelica] koreň

Vďaka polyfenolom hesperetín a naringenín sú citrusové šupky pomocníkom pri potláčaní sekrécie apolipoproteínu B, ktorý je sprostredkovateľom väzby lipoproteínov na LDL receptor.

Ligurček lekársky [Ligusticum leviaticum] koreň                                                                                        Lesklokôrovka hnedočervená [Ganoderma lucidum] plodnica                                                                    Artičoka zeleninová [Cynara scolymus] plod                                                                                                    Starček hájny [Senecio nemorensis] vňať                                                                                                              Žeň Šeň [Panax ginseng ] koreň                                                                                                                          Cesnak kuchynský [ Allium sativum L.] koreň                                                                                                  Magnólia lekárska [Magnolia officinalis] kôra

Spätný transport cholesterolu znamená odstraňovanie prebytočného cholesterolu z buniek späť do pečene a konečné vylúčenie do žlče a stolice. Je zložitý proces nerovnováhy medzi dopytom a ponukou. Výhodou je, že moderná farmakológia pozná kritické body tohto procesu a historická medicína zas pozná byliny s účinnými látkami, ktoré majú potenciál tento proces podporiť. V košíku č. 3 sú uvedené niektoré z nich.

Srdcovník obyčajný [Leonurus cardiaca] vňať                                                                                                  Pravenka metlinatá [Andrographis paniculata] koreň, vňať                                                                              Cesnak kuchynský [ Allium sativum L.] koreň                                                                                                      Kapucínka väčšia [Tropaeolum majus ] vňať                                                                                                      Cesnak kuchynský [ Allium sativum L.] koreň                                                                                                    Kozobrada lúčna [Tragopogon pratensis] kvet, vňať, koreň                                                                              Šalvia červenokorenná [Salvia miltiorrhiza] koreň                                                                                            Biskupský klobúk - Krpčiarka [Epimedium rubrum] vňať                                                                                    Pivonka bielokvetá [Paeonia lactiflora] koreň                                                                                                      Šišiak bajkalský [Scutellaria baicalensis] koreň, vňať                                                                                          Granátové jablko [Punica granatum L.] plod

pre viac informácii ponúkame aj knihy z bylinkovej knižnice

poruchy metabolizmu lipidov - ambulancia bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje