bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, tkanivo, dom byliniek

Tkanivo

Stručne

Tkanivo je skupina buniek (a medzibunkového materiálu, ktoré ich obklopuje), ktorá obyčajne pochádza zo spoločnej kmeňovej bunky a pracuje spoločne na vykonávaní určitej funkcie. Pojmom tkanivo sa väčšinou označuje súbor živočíšnych buniek, pričom skupina buniek rastlín a húb sa väčšinou nazýva pletivo.

Tkanivá sú stavebným materiálom, z ktorého sú zložené orgány. V každom orgáne je niekoľko typov tkanív, pričom jedno je hlavné a určuje jeho funkciu. Medzi tkanivami v orgánoch sú obyčajne tesné vzťahy. Zmena v jednom z nich sa odrazí zmenami v ostatných tkanivách.

Druhy tkanív

epitelové tkanivo → epitel

podporné tkanivo → spojivové tkanivo, spojovacie tkanivo:

 • spojivové tkanivo v užšom zmysle:

  • väzivo (väzivové tkanivo)

 • podporné tkanivo v užšom zmysle:

  • kosť

  • chrupka

 • trofické tkanivo (vyživovacie tkanivo; často klasifikované ako samostatný druh tkaniva)

svalové tkanivo

nervové tkanivo

krv - je tekuté tkanivo - napriek tejto zvláštnosti splňuje všetky znaky tkaniva - je zložené z buniek, ktoré sú rovnakého pôvodu a plní určité základné funkcie

Bunková špecializácia tkanív obmedzuje ich proliferačnú (deliacu) aktivitu. Bunky v tkanivách sa väčšinou delia len v rámci svojej priebežnej obnovy a nedovoľujú (až na vzácne výnimky) rozsiahlejšiu obnovu. Delenie a následná diferenciácia buniek tkanív je riadená:

genetickou výbavou bunky (teloméry)

tkanivovo špecifickými rastovými faktormi

samotným miestom - možnosťou zakotvenia novovzniknutej bunky do príslušnej štruktúry tkaniva, napríklad na bazálnu membránu

kontaktom s inými bunkami - kontakt s určitým typom bunky môže byť významným inhibičným (útlmovým) faktorom pri delení

Narušenie týchto regulačných faktorov môže viesť k apoptóze alebo k nádorovému rastu.

Podľa schopnosti obnovy možno tkanivá v organizme rozdeliť na niekoľko skupín:

tkanivá z buniek, ktoré vznikajú len počas embryonálneho vývoja

 • bunky, ktoré bez zmeny pretrvávajú počas celého života jedinca a pri ich zániku nedochádza k ich obnove (napr. bunky očnej šošovky)

 • bunky obnovujúce svoje zaťažené časti (napr. fotoreceptory sietnice)

 • čiastočne remodelovateľné bunky, reagujúce na záťaž zmenou tvaru, funkcie či veľkosti (bunky myokardu, niektoré neuróny)

tkanivá z obnovujúcich sa buniek

 • tkanivá obnovujúce sa jednoduchým delením (endotel)

 • tkanivá obnovujúce sa z kmeňových buniek (napr. krvné bunky)

slovník liečiteľa, tkanivo, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje