bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje myastenia gravis, bylinná liečba svalových ochorení, prírodná lekáreň dom byliniek

Myasténia gravis je zriedkavé autoimunitné ochorenie zapríčinené autoprotilátkami proti acetylcholínovým receptorom (90%) alebo proti svalovo špecifickej kináze (10%) na nervosvalovom spojení. Protilátky zapríčiňujú poruchu neuromuskulárnej transmisie , ktoré sa prejavuje charakteristickou kolísavou slabosťou a unaviteľnosťou v priečne pruhovanom svalstve. Postihnuté môže byť okulárne, tvárové, orofaryngeálne, trupové, končatinové svalstvo, svaly ramenných a panvových pletencov v akejkoľvek kombinácii a intenzite.

Myasténia gravis vzniká častejšie u žien ako u mužov. V štúdiach z 50. až 70. rokoch minulého storočia bol tento pomer 2-3: 1 v prospech žien. U žien vzniká MG najčastejšie v 2. a 3. dekáde, u mužov v 6. a 7. dekáde. Pomer postihnutia žien a mužov sa postupne vyrovnáva, na Slovensku bol k 1. januáru 2007 1,4:1. Priemerný vek pri vzniku MG
sa u mužov aj žien posúva do vyšších skupín. Priemerný vek žien pri vzniku MG bol na Slovensku podľa štúdie z r. 1983 28,4 rokov, k 1. januáru 2007 sa zvýšil na 45,4 rokov. Priemerný vek slovenských mužov pri vzniku MG bol v r. 1983 45,2 rokov, k 1. 1. 2007 stúpol na 56,7 rokov  Asi u 10 % pacientov vzniká MG
v detskom veku pred 15 rokom života. Zdroj: Špalek 2007

Myasténia gravis- prírodná lekáreň

klinické formy myasténie

Pri myasténii imunitný systém nedokáže rozpoznať acetylcholínové receptory na kostrovom svalstve a proti týmto receptorom  sú zbytočne produkované protilátky. Výsledkom tohto sledu udalostí je atakovanie prenosu na postsynaptickej mebráne, rozšírenie membránovej štrbiny a porucha nervovosvalového prenosu na priečne pruhovanom svale. V bežnom živote by sme mohli túto situáciu prirovnať k studenému spoju v elektrotechnike, alebo zle zošliapnutej spojke pri radení rýchlosti na automobile. Ak je spojka nezošliapnutá, prenos sily od motora na hriadeľ je konštantný, ak spojku stlačíme nadol, prenos sily sa preruší a auto sa po čase zastaví. Motor síce ide na plné obrátky, ale kontakt je prerušený a auto stojí.  

Preštudovali sme niekoľko vedeckých štúdii, ktoré sa venovali porovnaniu bylinnej liečby myasténie s konzervatívnou farnakologickou liečbou. Niektoré z nich boli dvojito zaslepené placebom.

Jedna štúdia ( Li, 2012 ) ukázala, že bylinná liečba bola účinnejšia ako liečba pyridostigmín bromidom podľa skóre QMG. Ďalšie dve štúdie ( Xu et al., 2004 ; Xu, 2006 ) nepreukázali žiadny významný rozdiel medzi bylinnou liečbou a kortikosteroidmi podľa klinického absolútneho a relatívneho skóre MG.

Bylinná liečba

 1. Astragalus membranaceus

 2. Angelica sinensis

 3. Atractylodes macrocephala 

 4. Codonopsis pilosula 

 5. Glycyrrhiza glabra 

 6. Cimicifuga racemosa 

 7. Panax ginseng 

 8. Lycium chinense 

 9. Wolfiporia extensa

 10. Huperzia serrata

Viac o bylinnej liečbe sa dozviete tu

Bylinná liečba myasténie je odporúčaná v období remisii s dobrými výsledkami pri rôznych skórovacích algoritmoch. Avšak pri porovnaní bylinnej liečby myasténie ako adjuvantnej (doplnkovej) liečby konzervatívnej farmakologickej liečby len s konzervatívnou farmakologickou liečbou bolo zistené zlepšenie kontrolovaných parametrov v prospech kombinovanej liečby. Pri rozhodovaní o nasadení bylinnej, farmakologickej, alebo kombinácie týchto dvoch foriem liečby bude hrať dôležitú úlohu celkový progres ochorenia, prípadné nestability, história liečby ako aj výskyt nežiadúcich účinkov.

V tejto súvislosti by sme radi upriamili vašu pozornosť na priame mechanizmy pôsobenia  účinných látok vyššie spomenutých rastlín na neurotransmiter acetylcholín, ktorý je rozhodujúcim faktorom prenosu nervového vzruchu na kontrakciu svalov, prípadne na tlmenie aktivity imunitného systému cestou zvýšenia regulácie T regulačných buniek a zníženia expresie prozápalových cytokínov IL-4 a IL-13.

Fyzické cvičenia

Pri myastenickom ochorení odporúčame denné cviky. na zváženie sú naše nasledujúce odporúčania

 1. Pravidlo "euro za deň".  Pacienti by mali vždy využívať energiu, ktorú majú k dispozícii na deň a rozvrhnúť ju tak, aby jej bolo dosť na všetky každodenné činnosti. Napríklad nie je rozumné vyčerpať 75 centov zo svojho eura na ranné cvičenie

 2. 2. Cvičte v najvhodnejšom čase počas dňa. Väčšina pacientov sa cíti najlepšie ráno, čo sa týka únavy. To však neznamená, že sa raňajším cvičením odrovnáme a nestane nám energia na ostatné činnosti.

 3. Cvičte pri maximálnom metabolizme vašich liekov. Napríklad polča rozpadu pyridostigmínu 4 hodiny. Je rozumné cvičiť po poldruhej až dvoch hodinách od užitia

 4. Cvičte veľké svalové skupiny. Cvičebné programy pre myastenického pacienta  by mali byť krátke. V žiadnom prípade neodporúčame testovať vašu vytrvalosť pri maximálnom býdaji energie. Cvičte  hlavne  proximálne svalové skupiny (ako napr ramená a boky).

 5. Cvičte s primeranou intenzitou. Pravdepodobne prekročíte únosnú mieru námahy, ak -  a) váš pulz sa zvýši o viac ako 30 úderov za minútu oproti pokojovému stavu. b). na vrchole cvičenia sa  zadýchate. c) symptómy myasténie sa počas cvičenia zhoršujú (príklad: ptóza alebo diplopia sa zhoršuje). d) aj po dvoch hodinách po cvičení ste unavení. e)  máte ťažkú ​​zvyškovú bolesť svalov (svalohú horúčku) nasledujúci deň (dni) po cvičení.

Naše odporúčania pre denné cvičenia

1. Chôdza: Začnite na rovných povrchoch, pohodlné tempo, kontrolované prostredie (žiadne rušné ulice, žiadne teplotné extrémy).

2. Stacionárny ergometer: Je možné použiť vzpriamený aj ležiaci bicykel; námaha sa dá merať a kontrolovať. Možno použiť aj ergometriu horných končatín.

3. Cvičenie s vlastnou váhou: Používajte stroje s bezpečnostnými mechanizmami alebo ľahké voľné závažia. Využite systém 10 až 12 opakovaní a nie viac ako 3 série na cvičenie. NEPRENÁŠAJTE ODPOROVÉ CVIČENIE AŽ DO ÚNAVY!

4. Bežecký pás: Nie je to cvičenie s vlastným tempom, môže sa prehĺbiť so zvýšenou únavou.

5. Plávanie:  Plávajte vo vode, kde  sa môžete dotknúť dna. Hlboká voda je nebezpečná a môže spôsobiť nadmerné zaťaženie  následne stres a šok. Plávajte s partnerom. Neplávajte vo vode e extrémnymi teplotami.

myastenia gravis, bylinná liečba svalových ochorení, prírodná lekáreň dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje