bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje tubulárna proteinúria - slovník, dom byliniek

Viac vysvetlení zložitých výrazov

čo je nové?     bylinkový slovník    tubulárna proteinúria

Tubulárna proteinúria

Tubulárna proteinúria vzniká pri poruche spätnej resorpcie normálne filtrovaných bielkovín v proximálnom tubule. Takéto poškodenie môže vzniknúť pri bakteriálnych zápaloch obličkových panvičiek, pri používaní niektorých nefrotoxicky pôsobiacich liekov alebo ťažkých kovov. Pri kompletnej tubulárnej proteinúrii sa vylučujú všetky proteíny s molekulovou hmotnosťou od 10 000 do 70 000 (napr. α1-antitrypsin, α1-kyslý glykoproteín). Oproti tomu pri nekompletnej proteinúrii sú to proteíny s molekulovou hmotnosťou do 40 000 (α1-kyslý glykoprotein, β2-mikroglobulin).  Tubulárna proteinúria môže sprevádzať niektoré prerenálne proteinúrie, pretože zvýšené množstvo proteínov malej molekulárnej hmotnosti vo filtráte prekročí resorpčnú kapacitu proximálneho tubulu a tým sa dostáva do moču. Veľkosť straty bielkovín nie je taká veľká ako pri glomerulárnej proteinúrii, obvykle do 1.5 g za deň.

tubulárna proteinúria - slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje