bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje zmiešaná proteinúria - slovník, dom byliniek

Viac vysvetlení zložitých výrazov

čo je nové?     bylinkový slovník    zmiešaná proteinúria

Zmiešaná proteinúria

Zmiešaná proteinúria je kombináciou neselektívnej glomerulárnej proteinúrie a tubulárnej proteinúrie. Vyskytuje sa pri chronickej renálnej insuficiencii so zánikom väčšiny nefrónov. Nenastáva kvôli poškodeniu funkcie obličiek, teda glomerulárna permeabilita aj tubulárna resorpcia sú v poriadku. Je spôsobená zvýšeným množstvom krvných proteínov s malou molekulovou hmotnosťou, ktoré do moču prechádzajú aj za fyziologických podmienok. Príčinou môžu byť napríklad masívna intravaskulárna hemolýza (v moči bude hemoglobín - hemoglobinúria), pomliaždenie svalov pri crush syndróme (zvýšený myoglobín - myoglobinúria), mnohopočetný myelóm (Bence-Jonesova bielkovina v moči). Taktiež sa vyskytuje pri akútnych zápalových a nekrotizujúcich ochoreniach. Vyskytuje sa pri krvácaní do močových ciest alebo mechúra, pri raste malígnych tumorov alebo zápaloch v močových cestách. Dochádza k priamemu prieniku plazmy a jej bielkovín do moču.

Postrenálnu proteinúriu preukážeme prítomnosťou plazmatických bielkovín s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktoré ani pri glomerulárnej proteinúrii neprenikajú membránou glomerulu, ako je α2-makroglobulin a imunoglobulín M. Spolu so zvýšeným množstvom bielkovín sa v moči vyskytujú aj leukocyty alebo erytrocyty.

zmiešaná proteinúria - slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje