bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje anémia z chronických ochorení, ochorenia krvi, ambulancia, dom byliniek

viac mikrocytárnych anémii

Anémia z chronických ochorení

práve čítate

Anémia z chronických ochorení  ambulancia 

Stručne

Normálne hodnoty hemoglobínu (Hgb) v krvi sú 12 až 16 g/dl u žien a 14 až 18 g/dl u mužov. WHO definuje stupne anémie takto:

  • mierna (1. stupeň) - Hgb od 10 g/dl po spodnú hranicu referenčného rozpätia,

  • stredne ťažká (2. stupeň) - Hgb 8,0 až 9,9 g/dl,

  • ťažká (3. stupeň) - Hgb 6,5 až 7,9 g/dl,

  • život ohrozujúca (4. stupeň) - Hgb < 6,5 g/dl.

Anémia z chronických chorôb je po anémii z nedostatku železa druhým najčastejšie sa vyskytujúcim typom anémie v bežnej populácii a najčastejšie sa vyskytujúcou anémiou pacientov hospitalizovaných v súvislosti s chronickým ochorením.

Anémia sprevádza najčastejšie tieto ochorenia

Patogenéza anémie z chronických ochorení

Pri vzniku anémie z chronických ochorení pozorujeme aktiváciu siete imunokompetentných buniek, monocyto makrofágového systému a prozápalových cytokínov →IL-1, IL-6, tumornekrotizující faktor TNF-α a interferon IFN-α, ß, γ. Dôsledkom aktivácie makrofágov a zvýšenej aktivity cytokínov je niekoľko etiopatagenetických mechanizmov

  • porucha homeostázy železa
  • skrátená životnosť erytrocytov
  • porucha proliferácie erytropoetínov
  • znížený obrat erytropoézy
  • neadekvátna produkcia erytropoetinov.

Uvedené mechanizmy spolupôsobia so symptómami a terapeutickými stratégiami vyvolávajúcich ochorení → krvácanie z gastrointestinálneho traktu vplyvom liekov [lyselina acetylsalicová, karboxylové soli dyklofenaku a pod], vplyv imunosupresív, defekt produkcie erytropoetínu pri chronickom ochorení obličiek a pod. Najvýznamnejším etiopatogenetickým faktorom vzniku anémie z chronických ochorení je zmena metabolizmu železa vyvolaná dlhodobou expozíciou zápalu. Dôsledkom je zmena expresie transportných proteínov →feroportín, hepcidín, DMT1 proteín a pod. a významné poruchy v distribúcii železa → nahromadenie v enterocytoch a makrofágoch, ktoré je v kontraste z nízkou hladinou v sére.

Diagnostika anémie z chronického ochorenia

Pri podozrení na anémiu z chronických ochorení je potrebné odlíšiť od sideropenickej anémie [viď tabuľku] Pri anémii z chronických ochorení je na rozdiel od sideropenickej anémie znížená väzbová kapacita pre železo definovaná tranferínom a hladina feritínu je normálna ale častejšie zvýšená. Okrem toho sú prozápalové cytokíny  pri anémii z chronických ochorení vysšie, pri sideropenickej anémii nepozorujeme žiadny výskyt.

Medzi najčastejšie chronické ochorenia, ktoré sprevádza anémia patria chronický zápal pečene a chronická choroba obličiek. Nie zriedka sa stane, že práve anémia poukáže na chronické ochorenie v počiatočných štádiách.

anémia z chronických ochorení, ochorenia krvi, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje