bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Mnohopočetný myelóm - ambulancia

Leukémia

Mnohopočetný myelóm práve čítate

Myelodisplatický syndróm

Mnohopočetný myelóm  ambulancia

Stručne

Mnohopočetný myelóm je malígne ochorenie krvi, ktoré vzniká abnormálnym  množením  plazmatických buniek. Plazmatické bunky sú typom bielych krviniek, tvoriacich sa v kostnej dreni. Tieto bunky sú súčasťou imunitného systému a ich funkciou je produkovať protilátky, ktoré nás chránia pred infekciami. 

Mnohopočetný myelóm nie je taký bežný ako napríklad rakovina prsníka, čreva, pľúc alebo prostaty, ale ide o druhé najčastejšie onkologické ochorenie krvi po non-Hodgkinovom lymfóme.  Jeho incidencia stúpa s vekom, a preto je považovaná za ochorenie starších ľudí. Pravdepodobnosť, že osoba, žijúca v Európe, ochorie na MM počas svojho života, je 0,31 %. Znamená to napríklad, že v Európe je ročne diagnostikovaných 4 až 6 prípadov zo 100 000 ľudí. Incidencia u žien je nižšia. Priemerný vek pri diagnóze je 72 rokov. Miera incidencie je vyššia u ľudí afro-amerického pôvodu ako u aziatov. (zdroj: www.anticancerfund.org)

Príznaky

Poukázať na prítomnosť mnohopočetného myelómu môžu príznaky - únava, ťažká anémia, časté infekcie a zápaly, bolesť kostí alebo spontánne zlomeniny.

Symptómy spôsobené infiltráciou kostnej drene - únava: ide o fyzický pocit únavy dokonca aj po oddychu. Je dôsledkom anémie. Vzťahuje sa na anémiu (nízka hladina hemoglobínu v krvi) a abnormálnej prítomnosti MM v tele.  Bolesť kostí a časté zlomeniny: niekedy je prítomná narastajúca intenzívna bolesť kostí a bežné lieky proti bolesti nezaberajú. Táto bolesť je často pociťovaná v chrbtici, rebrách alebo bedrových kostiach a môže byť výsledkom zlomenín kostí. - Infekcie: sa môžu vyskytnúť častejšie a uzdravenie môže trvať dlhšie ako v minulosti. Súvisí to so znížením počtu bielych krviniek a abnormálnou funkciou plazmatických buniek.  Krvácanie: môže sa vyskytnúť občasné abnormálne krvácanie (napr. pri čistení zubov) alebo si všimnete častejšie modriny či hematómy. Súvisí to s nízkym počtom krvných doštičiek a abnormalitami v mechanizmoch zodpovedných za zastavenie krvácania z dôvodu prítomnosti monoklonového proteínu v krvi. Symptómy alebo znaky súvisiace s nadmernou produkciou monoklonového proteínu:

 • Mierne až ťažké problémy s obličkami: tento stav je spôsobený priamym poškodením obličiek, ktoré filtrujú monoklonový proteín. Tento stav zvyčajne nespôsobuje symptómy, až kým nedôjde k vážnemu poškodeniu. -
 • Amyloidóza: je spôsobená abnormálnym nahromadením monoklonového proteínu na špecifických miestach v tele (srdce, obličky a iné). Abnormálne zásoby proteínu môžu spôsobiť chronický zápal alebo orgánové poškodenia. -
 • Periférna neuropatia: je výsledkom poškodenia nervov monoklonovým proteínom. Najčastejšie príznaky sú senzorické poruchy (mravčenie, zmena vnímania tepla v rukách a nohách atď).

Diagnostikovať mnohopočetný myelóm s určitosťou je však možné len na základe laboratórnych vyšetrení týchto ukazovateľov

 1. monoklonový proteín (protilátka produkovaná plazmatickými bunkami  >3g/dL alebo hladina tohto proteínu v moči >500mg/24 hodín

 2. biopsia kostnej drene  na meranie podielu myelómových buniek v kostnej dreni

 3. vyhodnotenie kostných lézií magnetickou rezonanciou,  počítačovou tomografiou  alebo pozitrónovou emisnou tomografiou

 4. Sérový vápnik  >11mg/dL 

 5. Klírens kreatinínu <40mL za minútu alebo sérový kreatinín>2mg/dL

 6. hemoglobín* <10g/dL 

 7. Sérový beta-2-mikroglobulín* <3,5 mg/dl a sérový albumín* > 3,5 g/dl

Komplikácie vyvolané nástupom mnohopočetného myelómu

 • Mierne až ťažké problémy s obličkami spôsobené záťažou nadmernej filtrácie monoklonového proteínu.

 • Nahromadenie monoklonového proteínu na špecifických miestach v tele - Amyloidóza (srdce, obličky a iné). Abnormálne zásoby proteínu môžu spôsobiť chronický zápal alebo orgánové poškodenia

 • Periférna neuropatia: je výsledkom poškodenia nervov monoklonovým proteínom. Najčastejšie príznaky sú senzorické poruchy (mravčenie, zmena vnímania tepla v rukách a nohách atď).

Medicínska liečba mnohopočetného myelómu

Pri výbere liečby mnohopočetného myelómu je potrebné zvážiť 

 • Je ochorenie lokalizované iba na jednom mieste bez všeobecného postihnutia kostí?   

 • Je ochorenie symptomatické?     

 • Prichádza do úvahy autológna transplantácia* kmeňových buniek? 

Medzi rôznymi liečebnými stratégiami prvej línie prevládajú kombinácie  imunomodulačných liekov, ako je lenalidomid alebo inhibítory proteazómu, ako je bortezomib, s dexametazónom. Okrem toho zavedenie monoklonálnych protilátok zacielených na CD38 → glykoproteín nachádzajúci sa na povrchu mnohých imunitných buniek, ako je daratumumab, ukazuje ako perspektívna liečba. Hoci monoklonálne protilátky dosahujú pri podpore smrti rakovinových buniek stimuláciou protinádorovej imunitnej odpovede v percentách prípadov bezprecedentný úspech, vysoká miera rezistencie obmedzuje ich účinnosť. A tak je liečba MM stále spojená so značnou heterogenitou vo výsledkoch prežitia, nežiaducich účinkoch a pravdepodobnosti rezistencie na liečbu a zlyhania. To zdôrazňuje potrebu neustáleho skúmania faktorov, ktoré môžu predpovedať pravdepodobné výsledky a pomôcť pri výbere liečby.

Mnohopočetný myelóm - ambulancia bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje