bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje anémia, ochorenie krvi, prírodná lekáreň, dom byliniek


normocytické anémie

Anémia asociovaná so zápalom

Anémia asociovaná s neopláziou

Anémia asociovaná so zlyhaním obličiek

Aplastická anémia


makrocytárne anémie

Megaloblastická anémiaimunitne sprostredkované hemolytické anémie

Autoimunitná hemolytické anémia

Aloimunitná hemolytická anémia

Imunitne sprostredkovaná hemolytická anémia vyvolaná liekmi

Anémia prírodná lekáreň

Anémia je ochorenie krvi charakterizované znížením počtu cirkulujúcich červených krviniek a/alebo ako stav, pri ktorom počet červených krviniek (a následne ich schopnosť prenášať kyslík) nepostačuje na uspokojenie fyziologických potrieb. Anémia je charakterizovaná znížením hladiny hemoglobínu → Hb v krvi → všeobecne menej ako 13,5 g/dl u mužov a 12,5 g/dl u žien, čo vedie k zníženiu prenosovej kapacity kyslíka. Sled udalostí, ktoré znižujú produkciu Hb → napr. nedostatok železa, vitamínu B12 alebo folátu, alebo urýchľujú jeho deštrukciu, sú často výsledkom defektu v štruktúre Hb. Aj keď je anémia často diagnostikovaná nízkou hladinou Hb alebo hematokritu → Htc, dá sa diagnostikovať aj pomocou počtu červených krviniek,  ich priemerného stredného objemu, počtu retikulocytov v krvi, vyšetrením krvného náteru resp. Elektroforézou hemoglobínu.

Veľmi často sa nám stáva, že k nám prídu záujemcovia o bylinnú liečbu s tým že majú anémiu. Na otázku, o akom druhu anémie tu hovoríme väčšina odpovedať nevie. Je to pritom dôležité z pohľadu nastavenia liečby.

Jestvuje viac druhov anémii a aj viac modelov ich rozdelenia. Najčastejšie sa používajú modely podľa patogenézy a podľa morfológie. Pre lepšie pochopenie anémie uvádzame oba modely delenia anémie.

Patogénne mechanizmy, ktoré sa podieľajú na nástupe anémie, sú nedostatočná produkcia a strata erytrocytov v dôsledku krvácania alebo hemolýzy. V závislosti od týchto patogénnych mechanizmov možno anémiu rozdeliť na hyporegeneračnú a regeneračnú formu. Pri hyporegeneratívnej anémii je produkcia kostnej drene nízka v dôsledku narušenia jej funkcie, zníženého počtu prekurzorových buniek alebo nedostatku živín. Poškodenie pluripotentných kmeňových buniek zvyčajne spôsobuje pancytopéniu (anémia, leukopénia a trombocytopénia). Všetky tieto môžu ovplyvniť normálnu hematopoézu alebo zmeniť mikroprostredie potrebné na regeneráciu, diferenciáciu a proliferáciu kmeňových buniek. V regeneratívnej forme je anémia charakterizovaná zvýšenou hladinou erytropoetínu ako odpoveď na znížený Hb a vo všeobecnosti odráža úbytok erytrocytov spôsobený krvácaním alebo hemolýzou. Kostná dreň primerane reaguje na nízku masu erytrocytov zvýšením produkcie retikulocytov

V liečiteľskej praxi je užitočnejší model rozdelenia anémii podľa morfológie červených krviniek. Mikrocytárna anémia je typ anémie, pri ktorej sú cirkulujúce červené krvinky menšie ako zvyčajne. Najčastejšou príčinou tohto typu anémie je úbytok zásob železa v tele, čo môže mať viacero príčin, napríklad zníženie železa v strave; znížená absorpcia železa v čreve; akútna a chronická strata krvi; a zvýšená potreba železa v určitých situáciách, ako je tehotenstvo a zotavenie po veľkej traume alebo operácii. Kategória mikrocytárnych anémie zahŕňa anémiu z nedostatku železa (IDA), talasémiu, anémiu spojenú s rôznymi chronickými stavmi (napr. reumatoidná artritída, Hodgkinov lymfóm, chronické infekcie a novotvary) a sideroblastickú anémiu (napr. dedičná a intoxikácia olovom). Normocytická anémia môže byť spôsobená neadekvátnymi hladinami erytropoetínu (EPO) alebo zníženou odpoveďou erytropoetínu, zníženým prežívaním erytrocytov a infiltráciou kostnej drene. Väčšina normocytických, normochromických anémií je dôsledkom iných stavov. Malá časť z nich odráža primárnu poruchu krvi. Môže to byť spôsobené anémiou vyvolanou niektorými chronickými stavmi (zápal a neoplázia), zlyhaním obličiek, endokrinným zlyhaním, zlyhaním kostnej drene (čistá aplázia červených krviniek a aplastická anémia), akútnou stratou krvi a stratou polycystických krvi. Makrocytárna anémia má dve formy: megaloblastickú (hypersegmentované neutrofily) a nemegaloblastickú. Megaloblastická anémia je spôsobená poruchou syntézy DNA indukovanej nedostatkom folátu a/alebo vitamínu B12.

anémia, ochorenie krvi, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje